มหาดไทย ประกาศ เปิดทางต่างด้าวทำงาน-ลงทุนใน 18 อุตสาหกรรมได้

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย ไฟเขียวให้คนต่างด้าวบางจำพวก ทั้งผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการด้าน Startup เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษได้ เพื่อมาทำงาน ลงทุน และประกอบธุรกิจในไทยใน 18 อุตสาหกรรมเป้าหมายได้ ทั้งอุตฯยานยนต์ การบิน อิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ท่องเที่ยวระดับคุณภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล การแพทย์ พลังงานทดแทน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการด้าน Startup เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษได้(ฉบับที่ 3) ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น(Startup) ซึ่งประสงค์จะทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีสิทธิขออนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ(Smart Visa) ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ประกาศกำหนด อันจะเป็นการส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

พร้อมกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายในการให้ ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น(Startup) ซึ่งประสงค์จะทำงาน ลงทุน จัดตั้งหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวม 18 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้

Advertisment
 • (ก) อุตสาหกรรมยานยนต์
 • (ข) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • (ค) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ
 • (ง) อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
 • (จ) อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 • (ฉ) อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
 • (ช) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
 • (ซ) อุตสาหกรรมดิจิทัล
 • (ฌ)อุตสาหกรรมการแพทย์
 • (ญ)อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
 • (ฎ) อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยตรงและมีนัยสำคัญ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
 • (ฏ) อุตสาหกรรมการบิน อากาศยาน และอวกาศ
 • (ฐ) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • (ฑ) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน
 • (ฒ)การบริหารเทคโนโลยี นวัตกรรม และ Startup Ecosystem
 • (ณ)การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย
 • (ด) ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
 • (ต) การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

ประกาศมหาดไทย

02-ประกาศมหาดไทย