ยธ.ประกาศให้ 20 คดีใช้ กม.คดีพิเศษ กัน ตำรวจใหญ่-ผู้มีอิทธิพล เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุกเบกษา

ราชกิจจาฯเผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนพิเศษ รวม 20 คดี ระบุชัดเหตุมีแนวโน้มการกระทำผิดเพิ่มขึ้น และเป็นอาชญากรรมขององค์กรข้ามชาติ มีผู้ทรงอิทธิพลสำคัญเป็นตัวบงการ รวมถึงมีพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้อง สมควรต้องปรับปรุงการกำหนดคดีพิเศษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

วันที่ 18 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 ลงนามโดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้ กำหนดให้คดีอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ เป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 รวม 20 คดี

(1) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(2) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
(3) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก
(4) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร
(5) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(6) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(7) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(8) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
(9) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
(10) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง
(11) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(12) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
(13) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
(14) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
(15) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา
(16) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่
(17) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(18) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(19) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(20) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ ระบุหมายเหตุในท้ายประกาศของกฎกระทรวงว่า ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเกิดการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจร การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการกระทำความผิดทางอาญาดังกล่าว มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ

Advertisment

หรือเป็นลักษณะกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญ หรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม หรือมีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวบงการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน หรือมีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามควรว่าน่าจะได้กระทำความผิดอาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา สมควรปรับปรุงการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2547 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้