กกต. ประกาศวันเลือกตั้งใหญ่ 7 พฤษภาคม 2566 รัฐบาลอยู่ครบเทอม

เลือกตั้ง

กกต. ร่างแผนเลือกตั้ง ล็อก 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหย่อนบัตร กรณีรัฐบาลลุงตู่อยู่ครบเทอม

วันที่ 21 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อใช้ประกอบการเตรียมการก่อนพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ ในแผนดังกล่าวมีการเตรียมการว่า อายุของสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงในวันที่ 23 มีนาคม 2566 วันสุดท้ายที่คาดว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับคือ 30 มีนาคม 2566 วันที่ 31 มีนาคม 2566 กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั้ง ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

เปิดไทม์ไลน์ตั้งแต่วันรับสมัครเลือกตั้ง ถึงวันหย่อนบัตร

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 • 3-7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
 • 11 เมษายน 2566 วันสุดท้ายของการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และเป็นวันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • 14 เมษายน 2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
 • 6 เมษายน 2566 เป็นวันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
 • 26 เมษายน 2566 เป็นวันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง รวมถึงวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ
 • 30 เมษายน 2566 กำหนดให้เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • 1-6 พฤษภาคม 2566 เป็นระยะเวลาแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • 1 พฤษภาคม 2566 เป็นวันสุดท้ายยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 • 3 พฤษภาคม 2566 เป็นวันสุดท้ายศาลฎีกาพิจารณาสิทธิสมัครกรณีผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับสมัคร
 • 6 พฤษภาคม 2566 เป็นวันสุดท้ายที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งยื่นคำร้องศาลฎีกา กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
 • 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.เป็น การเลือกตั้งทั่วไป
 • 8-14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นวันที่ 45 นับแต่วันครบวาระ
 • 8-14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แจ้งเหตุภายใน 7 วัน)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แผนการของ กกต.ดังกล่าว ร่างขึ้นตามสมมติฐานกรณีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ครบเทอม 4 ปี ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 102 กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ โดยเบื้องต้น กกต.กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป

Advertisment

ก่อนหน้านี้ กกต.ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง ที่ขณะนี้ใกล้ถึงระยะเวลา 180 วัน ก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 23 มี.ค. 2566 ซึ่งผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตาม มาตรา 68 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 และต้องมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น

ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 73 กฎหมายเดียวกัน มีห้วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง และเตรียมจะออกประกาศหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองปฏิบัติตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ภายในกรอบเวลา 180 วัน ว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้บ้างในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ได้ปฏิบัติตาม