สถิติร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะกว่า 1.7 หมื่นครั้ง พบส่วนใหญ่ไม่สุภาพ

ร้องเรียนรถสาธารณะผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ
ร้องเรียนรถสาธารณะผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ

ขนส่งฯเผยสถิติการร้องเรียนรถสาธารณะผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ พบส่วนมากกระทำผิดแสดงกิริยาไม่สุภาพ ปฏิเสธรับ-ส่งผู้โดยสาร

วันที่ 14 มีนาคม 2566 กรมการขนส่งทางบก เผยสถิติการร้องเรียนรถสาธารณะผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2565-28 ก.พ. 2566 พบการกระทำความผิด “แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ” และ “ปฏิเสธ/ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย” มากที่สุด พร้อมเตือนผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำความผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสร้างพฤติกรรมการขับรถที่ถูกต้อง ลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิด

ผู้โดยสารร้องเรียนทั้งหมด 17,548 เรื่อง

โดยกรมการขนส่งทางบกดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง และได้รวบรวมสถิติการร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65-28 ก.พ. 66 โดยมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 17,548 เรื่อง และได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 14,747 เรื่อง (84.04%) แบ่งออกเป็น

รถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (รถแท็กซี่, รถสามล้อ, รถสี่ล้อเล็ก, รถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ) จำนวน 11,071 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 9,539 เรื่อง (ร้อยละ 86.16%)

รถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รถเมล์, รถมินิบัส, รถตู้, รถสองแถว ฯลฯ) จำนวน 6,477 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 5,208 เรื่อง (ร้อยละ 80.41%)

สถิติการร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ

ข้อหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด พ.ร.บ.รถยนต์

  1. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
  2. ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว
  3. ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร
  4. ใช้รถผิดประเภท (ป้ายดำ)
  5. ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร

ข้อหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด พ.ร.บ.การขนส่งทางบก

  1. ปฏิเสธ/ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย
  2. ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว
  3. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
  4. ใช้รถผิดประเภท (ป้ายดำ)
  5. เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนรถอื่น ๆ และรถส่วนบุคคล จำนวน 29,071 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ จำนวน 26,460 เรื่อง (91%)

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทั้งนี้ หากดำเนินการตรวบสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ ถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะ จะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้ เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะ

โดยผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร รถแท็กซี่ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนด และถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ