รฟท.เปิดประมูลเช่าห้องน้ำสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา-ลพบุรี

สถานีรถไฟลพบุรี

รฟท. เปิดประมูลห้องน้ำ 2 สถานีรถไฟ ฉะเชิงเทรา-ลพบุรี สัมปทานแลกปรับปรุงห้องน้ำ

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท.ได้ออกประกาศเชิญชวนภาคเอกชนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขา ที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา จำนวน 1 สัญญา และสถานีลพบุรี จำนวน 1 สัญญา

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาห้องสุขาภายในสถานีรถไฟให้ได้มาตรฐานความสะอาดและถูกหลักอนามัย ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการอำนวยความสะดวกและยกระดับการให้บริการกับผู้ใช้บริการรถไฟ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการเสนอราคา ประกอบด้วย

1.โครงการเสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขา ที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา มีกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

Advertisement

1.1 กำหนดจำหน่ายซองเสนอราคา ในราคาชุดละ 5,350 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ห้อง 103/1 ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

1.2 กำหนดชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา

1.3 กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ห้อง 111/1 ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา

Advertisement

2.โครงการเสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขา ที่สถานีลพบุรี มีกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

2.1 กำหนดจำหน่ายซองเสนอราคาในราคาชุดละ 5,350 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ห้อง 103/1 ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2566 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

2.2 กำหนดชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสถานีลพบุรี

Advertisement

2.3 กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ห้อง 111/1 ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย