โปรดเกล้าฯ ตั้งกรรมการสภากาชาดไทยชุดใหม่ 10 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภากาชาดไทย ตั้งกรรมการสภากาชาดไทยชุดใหม่รวม 10 ราย ล้วนบุคคลมีชื่อเสียง อาทิ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร บัณฑูร ล่ำซำ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ นายฮาราลต์ ลิงค์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสภากาชาดไทย เรื่อง ตั้งกรรมการสภากาชาดไทย โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทนอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เป็นผู้ลงนามประกาศ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยกรรมการสภากาชาดไทย 10 ท่าน ได้ตำรงตำแหน่งมาครบ 4 ปีแล้ว ตามความในข้อ 24 แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 74) พุทธศักราช 2565

               

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา สภากาชาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศนามกรรมการสภากาชาดไทย ในวาระตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ดังต่อไปนี้

กรรมการสภากาชาดไทย
1. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
2. นายบัณฑูร ล่ำซำ
3. นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ
5. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
6. นายวิทยา เวชชาชีวะ
7. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ
8. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
9. นายอภิชัย จันทรเสน
10. นายฮาราลต์ ลิงค์

ตั้งกรรมการสภากาชาดไทยชุดใหม่ 10 ท่าน

Advertisement