โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 1,739 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลการไปดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ จำนวน 1,739 ราย

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 1,739 ราย โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันท์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่าง ๆ จำนวน 1,739 ราย ดังนี้

               

1. นายวรสิทธิ์ อภิชาติโชติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์
2. นายพิเชษฐ เปลี่ยนขำ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
3. นายอาคม นิตยากรณ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
4. นางอัจฉรา จรรยามั่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
5. นางประวัณยา บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา
6. นายทรงฤทธิ์ พินิจการวัฒน์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
7. นายพรพล เลาวกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
8. นายทิวากร พนาวัลย์สมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
9. นางเจิดจันทร์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี
10. นางสาวสมรศรี ตีระวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
11.นายตรัณ ขมะวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาตลิ่งชัน
12. นายภัทรภณ ขวัญเมือง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
13. นางสาวบังเอิญ เนียมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาตลิ่งชัน
14. นายธรรมปรมัตถ์ ภูสีน้อยปริตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
15. นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 1 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แต่งตั้งขรก.ตุลาการ

ดูรายชื่อแต่งตั้ง-ประกาศฉบับเต็มที่นี่

Advertisement