โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 8,507 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 8,507 ราย ที่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุบเกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันท์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล(วาระตุลาคม 2564) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการและได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งอัตราสูงขึ้น จำนวน 8,507 ราย ดังนี้

               

สำนักงานรัฐมนตรี
1. ว่าที่พันเอก ปฐวี ผดุงเกียรติ เป็นพันเอก
2. ว่าที่นาวาโทหญิง พัชรี พูนศักดิ์สร้อย เป็นนาวาโทหญิง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิรภัสสร ร่มโพธิ์ศรี เป็นร้อยตรีหญิง

สำนักงานปลัดกระทรางกลาโหม
4. ว่าที่พันตรี จักริน บุญคำ เป็นพันตรี
5. ว่าที่ร้อยตรี ธนสิทธิ์ มั่งสุข เป็นร้อยตรี
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุญเรือน แก้วละเอียด เป็นร้อยตรีหญิง
7. ว่าที่พันเอก กันณิพัทษ์ โพธิ์ประพันธ์ เป็นพันเอก
8. ว่าที่พันเอก จักรินทร์ อินทร์จันทร์ เป็นพันเอก
9. ว่าที่พันเอก ชยุต ศาตะโยธิน เป็นพันเอก
10. ว่าที่พันเอก วริยา ศรีสันติแสง เป็นพันเอก
11. ว่าที่พันเอก วิสิฏฐ์พงศ์ ทองกระจ่าง เป็นพันเอก
12. ว่าที่พันเอก สุริยาวุธ ธนวัฒน์ เป็นพันเอก
13. ว่าที่นาวาอากาศเอก กมลวิช กุลมาดารัตน์ เป็นนาวาอากาศเอก
14. ว่าที่นาวาอากาศเอก ธนิสร ศรีบุญเรือง เป็นนาวาอากาศเอก
15. ว่าที่พันเอกหญิง วชิรญาณ์ สุวรรณประเสริฐ เป็นพันเอกหญิง
16. ว่าที่พันเอกหญิง วรารักษ์ วชิราภา เป็นพันเอกหญิง
17. ว่าที่พันเอกหญิง สมจิตร พวงโต เป็นพันเอกหญิง
18. ว่าที่พันเอกหญิง รัตติการ พลแสน เป็นพันเอกหญิง
19. ว่าที่พันโท กิตติพงษ์ พานิชตระกูล เป็นพันโท
20. ว่าที่พันโท จิตติ สังข์ธูป เป็นพันโท

-พระราชทานยศ 8507 ราย

Advertisement

พระราชทานยศ 8507 ราย

ดูรายชื่อ-ประกาศฉบับเต็มที่นี่