คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ภรรยาเจ้าสัวธนินท์ เสียชีวิตแล้ว

คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์
เครดิตภาพ : CP E-News

คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ภรรยาเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือ ซี.พี. เสียชีวิต 

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 รายงานข่าวจาก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซี.พี.กรุ๊ป) ยืนยันว่า คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ภริยานายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซี.พี.กรุ๊ป) เสียชีวิตแล้ว 

ทั้งนี้ คุณหญิงเทวี นามสกุลเดิม วัฒนลิขิต สมรสกับนายธนินท์ เจียรวนนท์ มีทายาทรวม 5 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 2 คน ได้แก่ นางวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์, นายสุภกิต เจียรวนนท์, นายณรงค์ เจียรวนนท์, นายศุภชัย เจียรวนนท์ และนางทิพาภรณ์ อริยวรารมย์

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เว็บไซต์ CP E-News ของเครือเจริญโภคภัณฑ์เคยเผยแพร่ข่าว คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ สตรีดีเด่นประเภทส่งเสริมศาสนกิจและสังคม ในงานวันสตรีไทยประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานดังกล่าวนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน พร้อมกับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีดีเด่นประเภทต่าง ๆ รวม 175 คน

คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์-ครอบครัวเจียรวนนท์
เครดิตภาพ : CP E-News

สำหรับคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ สตรีดีเด่นประเภทส่งเสริมศาสนกิจและสังคม จากบทบาทของการเป็นภรรยานักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ การเป็นแม่ที่เลี้ยงดูบุตรให้เติบโตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นคนดี มีคุณธรรม บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการส่งเสริมการศึกษาที่ดีให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาสได้มีความรู้คู่คุณธรรมมาอย่างยาวนาน

ในโอกาสนั้น คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกสำนึกในมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันนี้ เป็นความภาคภูมิใจของดิฉันและครอบครัว และเป็นเกียรติประวัติของตระกูลเจียรวนนท์ ดิฉันเห็นว่าผู้หญิงทุกคนมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นแม่ ที่เป็นศูนย์กลางของครอบครัวในการสร้างความรัก ความอบอุ่น ดูแลให้ลูก ๆ เติบโตขึ้นไปเป็นคนดีของสังคม

ขณะที่หลักธรรมทางศาสนาก็ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกคนเป็นคนดี มีศีลธรรม และนอกจากนี้ ยังต้องปลูกฝังการนึกถึงสังคมส่วนรวม หมั่นทำความดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่น ที่ผ่านมาดิฉันได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมด้านพุทธศาสนา และการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาส โดยนำหลักธรรมมาบ่มเพาะควบคู่การให้ความรู้เพื่อให้เขาเติบโตเป็นคนดีของสังคม”

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ครองคู่กับนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ได้ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีในการแบ่งเบาภาระของสามีซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง ด้วยการสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง เป็นกำลังหลักดูแลครอบครัว และเป็นแม่ที่ใส่ใจอบรมบ่มเพาะบุตร-ธิดา ทั้ง 5 คนให้เติบโต มีการศึกษาที่ดี ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วยความรับผิดชอบจนประสบความสำเร็จ มีความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคม และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

โดยรายชื่อบุตร-ธิดา ทั้ง 5 คนเรียงตามลำดับ ได้แก่ นางวรรณี (เจียรวนนท์) รอสส์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดีที และประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา


สำหรับ กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และบำเพ็ญกุศล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566