ราชกิจจาฯประกาศ ยกเลิกพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ คลองสามวา มีนบุรี

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ คลองสามวา อำเภอมีนบุรี จังหวัดพระนคร บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2508 เหตุสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2566 ลงนามโดยนายประสิทธิ์ คงพรปรารถนา ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และไม่มีความเหมาะสมต่อการกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำอีกต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 56 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.ให้ยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ คลองสามวา อำเภอมีนบุรี จังหวัดพระนคร ในบัญชีรายชื่อที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ จังหวัดพระนคร ตามประกาศจังหวัดพระนคร เรื่อง ประกาศกำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508


ข้อ 2.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป)
ประกาศ ยกเลิกพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ คลองสามวา