โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 2 รูป

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระดับพระราชาคณะ รวม 2 รูป เป็นพระราชาคณะชั้นราช 1 รูป และพระราชาคณะชั้นสามัญ 1 รูป 

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระดับพระราชาคณะ 2 รูป

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 2 รูปดังนี้

1. พระจุลนายก เป็น พระราชวัชรสังวรมุนี ศรีภาวนาวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสีพระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

2.พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ วัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวัชรประชาทร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 2 รูป