ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว วันหยุดสถาบันการเงิน ปี 2567

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี 2567 มีผลบังคับใช้แล้ว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2566 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2567 ลงนามโดยนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

สำหรับเหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ เพื่อกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยกำหนดขอบเขตการบังคับใช้กับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

               

ทั้งนี้วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2567 มีดังนี้ (ดูรายละเอียดตาม ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)

สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดในวันตรุษอีติ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฏยา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปตาห์

สำหรับสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปีตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีติ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษฮีติ้ลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันตังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป)

ประกาศธปท. วันหยุดสถาบันการเงินปี 2567

04 วันหยุดแบงก์ปี67

02- วันหยุดแบงก์ ปี6703 วันหยุดแบงก์ปี 2567