เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ อัตราใหม่ 2567 ตำแหน่งไหน ได้เท่าไร

ข้าราชการ-1

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กฎ ก.พ. เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ อัตราใหม่ 2567 มีผลบังคับใช้แล้ว เช็กรายละเอียด ตำแหน่งไหนมีสิทธิได้เงินประจำตำแหน่ง และได้รับเท่าไร

วันที่ 1 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567 โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 50 วรรคสามและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว้

ประกาศฉบับดังกล่าว กำหนดให้ยกเลิก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง ฉบับก่อนหน้านี้ รวม 12 ฉบับ และระบุว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญอาจได้รับเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ข้าราชการพลรือนสามัญซึ่งไต้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภท สายงาน และระดับตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งดังกล่าวให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

(2) ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้ใต หากได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นและมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่

เว้นแต่ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไป และได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่มีลักษณะเป็นงานวิชาชีพหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมือนหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ตนตำรงอยู่เดิม ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดิมของตำแหน่งต่อไป

(3) ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งนั้นไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับเดือนนั้น ตามส่วนจำนวนวันที่ได้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งดังกล่าว

(4) ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และไต้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งนั้นเกินหนึ่งตำแหน่ง ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

(5) ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทเดียวกันที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และได้ปฏิบัติหน้าที่หลักในตำแหน่งที่ตนไปปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามอัตราเดิมของตนต่อไป

ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งต่างประเภทกัน ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราของตำแหน่งเดิมต่อไปนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่หลักในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตำแหน่งแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 6 เดือน

(6) ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ โดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ ให้ใต้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราของตำแหน่งเดิมต่อไป

สำหรับอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานตามบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฏ ก.พ. นี้ ในตำแหน่งประเภทใด ระดับใด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญในอัตรา ตังนี้

(1) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระตับต้น ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 10,000 บาท

(2) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระตับสูง ซึ่งมิใช่ตำแหน่งตาม (3) ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา 14,500 บาท

(3) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตังต่อไปนี้ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 21,000 บาท

  • หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง
  • หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงตามที่ ก.พ. กำหนด
  • ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตามที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเตียวกันนี้

(4) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 5,600 บาท

(5) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 10,000 บาท

(6) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 3,500 บาท

(7) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิศษ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 5,600 บาท

(8) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 9,900 บาท

(9) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 13,000 บาท

(10) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 15,600 บาท

(11) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระตับทักษะพิเศษ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 9,900 บาท

ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุด้วยว่า กรณีอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. นี้ ให้เสนอ ก.พ. พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553 มาตรา 5 วรรคสามและวรคสี่ บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญอาจได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ ตามหลักกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระตับใด จะได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ ในอัตราใต ให้เป็นไปตามที่กำหนตในกฎ ก.พ. จึงจำเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม ที่นี่