BITE SIZE : ข้าราชการใหม่เฮ ขึ้นเงินเดือน 10% ตั้งแต่ ปวช.-ปริญญาเอก

Prachachat BITE SIZE
โดย พฤฒินันท์ สุดประเสริฐ

ข้าราชการใหม่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการใหม่ ทุกคุณวุฒิ ตั้งแต่ระดับ ปวช. จนถึงปริญญาเอก โดยจะปรับขึ้นในอัตรา 10% โดยเริ่มงวดแรก พฤษภาคม 2567 และตั้งงบประมาณ 2 ปีไว้ที่ 16,000 ล้านบาท

แล้วการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการรอบนี้ ใครได้รับสิทธิ และขั้นเงินเดือนใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังการปรับเงินเดือนข้าราชการใหม่นี้ จะเป็นอย่างไร

Prachachat BITE SIZE สรุปเรื่องราวทั้งหมดในบทความนี้

ขึ้นเงินเดือน 10% ทุกคุณวุฒิ

การปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ จะปรับในทุกคุณวุฒิ ทั้ง ปวช.-ปวส. จนถึงระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก
และจะปรับชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุดังกล่าวในช่วงระยะเวลาเดียวกันด้วย โดยงวดแรก มีผลตั้งแต่งวดเงินเดือนพฤษภาคม 2567

สำหรับอัตราเงินเดือนปัจจุบันของข้าราชการใหม่ จะเป็นดังนี้

 • ปวช. ปัจจุบันเริ่มต้น 9,400-10,340 บาท
 • ปวส. ปัจจุบันเริ่มต้น 11,500-12,650 บาท
 • ปริญญาตรี ปัจจุบันเริ่มต้น 15,000-16,500 บาท
 • ปริญญาโท ปัจจุบันเริ่มต้น 17,500-19,250 บาท
 • ปริญญาเอก ปัจจุบันเริ่มต้น 21,000-23,100 บาท

ส่วนอัตราเงินเดือนที่จะมีการปรับใหม่ในช่วง 2 ปีนี้ เป็นดังนี้

 • ระดับ ปวช. ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 10,340-11,380 บาท และปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 11,380-12,520 บาท
 • ระดับ ปวส. ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 12,650-13,920 บาท และปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 13,920-15,320 บาท
 • ระดับ ป.ตรี ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 16,500-18,150 บาท และปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 18,150-19,970 บาท
 • ระดับ ป.โท ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 19,250-21,180 บาท และปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 21,180-23,300 บาท
 • ระดับ ป.เอก ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 23,100-25,410 บาท และปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 25,410-27,960 บาท

ทั้งนี้ การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการใหม่ ปีที่ 1 มีผลในเดือนพฤษภาคม 2567 และปีที่ 2 มีผลในเดือนพฤษภาคม 2568

ปรับเงินเดือน สู้ภาคเอกชน

สำหรับเหตุผลของการปรับเงินเดือนข้าราชการในครั้งนี้ เริ่มต้นจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอปรับฐานเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อให้แข่งขันกับภาคเอกชน ปรับให้ทันสมัยขึ้น และดูแลข้าราชการที่เข้าใหม่

และเมื่อพิจารณาจากแนวทางการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในระยะที่ผ่านมา ช่วงปี พ.ศ.2555-2557 ซึ่งช่วงนั้นมีนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท

อีกทั้งข้อมูลจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าจ้างในภาคเอกชน (Starting Rate Survey) พบว่า ปัจจุบันอัตราแรกจ้างของพนักงานรายเดือนที่เป็นนักศึกษาจบใหม่ วุฒิปริญญาตรี (เฉลี่ยทุกสาขาวิชา) อยู่ที่ 18,910 บาท

ทำให้สำนักงาน ก.พ. เห็นควรให้มีการพิจารณาปรับปรุงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ให้สอดคล้องกับราคาตลาด

สำหรับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการใหม่ในครั้งนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณ 2 ปี รวม 16,000 ล้านบาท แบ่งเป็นปีที่ 1 จำนวน 7,200 ล้านบาท และปีที่ 2 จำนวน 8,800 ล้านบาท

บรรจุก่อนเริ่มปรับเงินเดือน 1-2 ปี ได้สิทธิด้วย

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า กลุ่มข้าราชการที่บรรจุเข้ามาก่อนเริ่มการปรับฐานเงินเดือนใหม่ 1-2 ปี จะมีการพิจารณาการปรับฐานเงินเดือนขึ้นมาใหม่ให้มากขึ้นกว่าข้าราชการบรรจุใหม่ที่จะได้เงินเดือนขั้นต่ำ 18,000 บาท เล็กน้อย เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างเงินเดือนของข้าราชการเดิมที่เพิ่งเข้ามาก่อนหน้าไม่นานและข้าราชการบรรจุใหม่ด้วย

โดยการปรับเงินเดือนใหม่สำหรับข้าราชการที่เข้าก่อนการปรับเงินเดือน จะมีผลสำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับชำนาญการพิเศษ และระหว่างรอการปรับฐานเงินเดือนขึ้น จะมีเงินช่วยค่าครองชีพเข้าไปช่วยก่อน แต่จะเพิ่มขึ้นเท่าใดนั้น กรมบัญชีกลางจะกลับไปพิจารณา

ส่วนระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้อำนวยการขึ้นไป จะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน เพราะมีฐานเงินเดือนที่สูงแล้ว รวมถึงข้าราชการบำนาญ ก็ไม่ได้ร่วมในการปรับเงินเดือนครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องการปรับเงินเดือนผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการใหม่ และการปรับเพิ่มเงินครองชีพชั่วคราว ดังนี้

การปรับเงินเดือนผู้ได้รับผลกระทบ

ผู้รับราชการก่อนวันที่อัตราแรกบรรจุใหม่ มีผลใช้บังคับอย่างน้อย 10 ปี ปรับ 2 ครั้ง พร้อมการปรับเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1 และ 2

ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

 • เพดานเงินเดือนขั้นสูงที่มีสิทธิได้รับ เดิม 13,285 บาท เป็น 14,600 บาท
 • เพดานขั้นต่ำของเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มการศรองชีพชั่วคราร เดิม 10,000 บาท เป็น 11,000 บาท
 • เงินเพิ่มการครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญขั้นต่ำ เดิม 10,000 บาท เป็น 11,000 บาท

ติดตาม Prachachat BITE SIZE EP.31 ได้ที่ https://youtu.be/631laTrHYws