โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ 4 นาย

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ จำนวน 4 นาย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ จำนวน 4 นาย ดังนี้

1 .พันเอก อภิชัย ทองธรรมชาติ

2. นาวาเอก วสันต์ ไตรจิต

3. นาวาเอก ยศพงศ์ เดชะคุปต์

4. นาวาอากาศเอก นิทัศน์ ยูประพัฒน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

แต่งตั้ง ราชองครักษ์