เปิด 5 ขั้นตอน เรียกค่าสินไหมกรณีทรัพย์สินเสียหายจากไฟไหม้

ไฟไหม้ โซเนวา คีรี เกาะกูด ภาพจากมติชนออนไลน์

ไฟไหม้ทรัพย์สินไม่ต้องตกใจ เปิด 5 ขั้นตอนเคลมสินไหม หลังเพลิงเผารีสอร์ตหรู ลูกค้าสูญทั้งนาฬิกาและเครื่องเพชร

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเกิดอัคคีภัยกับรีสอร์ตโซเนวา คีรี เกาะกูด เมื่อเช้าวันที่ 6 มี.ค. 2565 ทำให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินเป็นเงิน 200-300 ล้านบาท นอกจากนั้น แขกที่มาพักยังสูญเสียทรัพย์สินไปในกองเพลิงด้วย โดยเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์ 2 เรือน และเครื่องเพชรอีกจำนวนหนึ่ง คิดเป็นเงินประมาณ 20 ล้านบาท

เหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ลักษณะนี้ตกเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง เฉพาะปี 2564 มีเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่เกิดขึ้นถึง 2 ครั้งด้วยกัน

เหตุการณ์แรก ไฟไหม้บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด ในซอยกิ่งแก้ว 21 ต.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ เมื่อเดือน ก.ค. 2564 มูลค่าความเสียหาย 400 ล้านบาท ยังไม่รวมเขตที่อยู่อาศัยใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบอีก ซึ่งอยู่ระหว่างการรวมตัวฟ้องเรียกค่าเสียหายของชาวบ้านในละแวกนั้นเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ฯ จ.สมุทรปราการ ภาพจากมติชนออนไลน์

และอีกเหตุการณ์เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้ว ใน เขต จ.สมุทรปราการอีกเช่นกัน เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกระดาษ ในพื้นที่ ต.บางบ่อ วอดวายเสียหายร่วม 100 ล้านบาท

การรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในการเรียกร้องค่าสินไหม หรือการสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย จึงเป็นเรื่องที่ควรรู้ เผื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้

เป็นภัยพิบัติ-สาธารณภัยหรือไม่

อ้างอิงจากเว็บไซต์สินมั่นคงประกันภัย ซึ่งยกตัวอย่างเหตุการณ์บ้านถูกเพลิงไหม้ 1 หลัง โดยระบุว่า

อันดับแรก ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายกระทบต่อคนหมู่มากในวงกว้างตามนิยามของคำว่า “ภัยพิบัติ” และ “สาธารณภัย” ใน พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2562 หรือไม่

“ภัยพิบัติ” ตามระเบียบกระทรวงการคลังให้นิยามว่า

สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพืชทุกชนิด ภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ก่อการร้าย กองกำลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 

ส่วน “สาธารณภัย” ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 ให้นิยามว่า

อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย

ตลาดยิ่งเจริญ ไฟไหม้
แฟ้มภาพไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ

พูดง่าย ๆ ก็คือ หากเป็นไฟไหม้ที่เกิดจากเหตุเฉพาะตน เช่น จุดธูป หรือไฟฟ้าลัดวงจร แล้วเผาลามบ้าน 1 หลัง จะถือว่าไม่ใช่ภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย แต่หากไฟไหม้เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟป่า สารเคมีระเบิด แล้วพิจารณาได้ว่าเป็นภัยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงยังเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับคนหมู่มาก กระทบหลายคน ไม่ใช่เกิดแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

และชุมชนที่ประสบภัยดังกล่าวไม่สามารถป้องกันหรือจัดการแก้ไขกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง จึงถือได้ว่าเป็นสาธารณภัย แม้จะมีบ้านที่ถูกไฟไหม้เพียง 1 หลังก็ตาม

ดังนั้น หากเหตุการณ์เกิดไม่เข้าข่ายเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก็จะไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือในส่วนเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังได้ แต่หากมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเยียวยา หน่วยงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นตามแต่กรณีได้ต่อไป

5 ขั้นตอนเคลมสินไหม

เมื่อรู้แล้วว่า กรณีนี้ไม่เข้าข่ายเป็น “ภัยพิบัติ” และ “สาธารณภัย” ขั้นตอนต่อไปคือการเคลมค่าสินไหมทดแทน เมื่อครั้งเหตุการณ์ระเบิดไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ฯ จ.สมุทรปราการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ออกแนวปฏิบัติเพื่อทรัพย์สินได้รับความเสียหายไว้ ดังนี้

  1. ถ่ายภาพของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายโดยละเอียด เพื่อให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
  2. จัดทำรายการความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมด
  3. ให้ช่างหรือผู้รับเหมาประเมินราคาค่าเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมด
  4. หากมีการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย ให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ครบถ้วน
  5. เตรียมเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ หากมีการทำประกันอัคคีภัยไว้ ให้แจ้งเหตุแก่บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้ทำประกันภัยไว้ แต่หากไม่มีให้รอผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนว่าสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้เกิดจากการกระทำหรือความประมาทของผู้ใด เพื่อจะได้ดำเนินการเรียกร้องความเสียหายจากผู้รับผิดชอบต่อไป


เหล่านี้คือวิธีรักษาสิทธิในทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดเหตุอัคคีภัยทั้งระดับภัยพิบัติและระดับอุบัติเหตุ ที่จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาในสถานการณ์คับขันได้

ไฟกำลังโหมไหม้อาคารในรีสอร์ตโซเนวา คีรี ภาพจากมติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ