เสียงจากแผ่นดิน : ตอน “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านสองแคว”

เสียงจากแผ่นดิน : ตอน “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านสองแคว” แปรรูปสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าสู่โอทอประดับประเทศ สร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน


จากวิกฤติกลายเป็นโอากาส เมื่อคนในชุมชนรวมกลุ่มนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น อย่าปลานิลมาแปรรูปเป็นปลาส้ม โดยใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร จนปัจจุบันกลายเป็นสินค้าโอทอปที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับคนในชุมชน จนสามารถพัฒนายกระดับกลายเป็น“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านสองแคว” ที่มีศักยภาพในการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแบบครบวงจร