ศาลสิงคโปร์สั่ง Zipmex แจงข้อมูลสำคัญ “ลูกค้า” ใน 1 เดือน

Zipmex

ศาลสิงคโปร์สั่งคุ้มครองชั่วคราว “ซิปเม็กซ์” ถึง 2 ธ.ค. เบรกเจ้าหนี้ ยื่นฟ้อง ทั้งสั่งให้ชี้แจงข้อมูลกับ “เจ้าหนี้-ลูกค้า” ภายใน 1 เดือน พร้อมแจ้งวันเปิดใช้ Z Wallet

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 Zipmex Thailand ได้รายงานสรุปความคืบหน้ากรณีบริษัทแม่ยื่นขอพักชำระหนี้ต่อศาลสิงคโปร์ และการดำเนินการหลังจากได้รับคำสั่งดังกล่าว โดยเปิดเผยว่าศาลได้พิจารณาอนุญาตคําขอพักชําระหนี้ตามที่ Zipmex ร้องขอ โดยครอบคลุมระยะเวลาจนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ส่งผลให้ทั้ง 5 บริษัทของ Zipmex ได้รับการคุ้มครองไม่ให้เจ้าหนี้รายใดก็ตามที่อยู่ใต้เขตอํานาจของศาลสิงคโปร์สามารถยื่นฟ้องหรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว

นอกจากนี้ ศาลสิงคโปร์ยังได้กําหนดให้ทาง Zipmex มีการจัดประชุมในลักษณะ Town Hall ให้แก่เจ้าหนี้และลูกค้า ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ศาลมีคําสั่งนี้ เพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหนี้และลูกค้าอย่างทั่วถึง
โดยในการประชุมนั้นทาง Zipmex จะต้องอธิบายถึงการดําเนินการในสิงคโปร์ว่ามีความสําคัญต่อเจ้าหนี้และลูกค้าอย่างไร รวมถึงสถานะของการลงทุนต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นคําร้องเสนอ ความเป็นไปได้เกี่ยวกับความสําเร็จของข้อเสนอทั้งหลายของนักลงทุน และระดับความจริงจังของนักลงทุน และเมื่อใดที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึง Z Wallet ได้

รายงานความคืบหน้าของ Zipmex Thailand ระบุว่าจะมีการประกาศวันเวลา และรายละเอียดในการจัดการประชุมดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของบริษัท ได้แก่ อีเมล์และเว็บไซต์นอกจากนี้ Zipmex Thailand ยังระบุการดำเนินการที่ตนต้องดำเนินการตามคำสั่งหลังจากนี้ด้วย ได้แก่

1.ภายในกรอบระยะเวลาประมาณ 1 เดือน นับจากวันที่ศาลมีคําสั่งนี้ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 Zipmex Thailand จะต้องดําเนินการ ดังนี้

1.1 การจัดทํารายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
1.2 การนําส่งรายงานการครอบครอง หรือการเปลี่ยนถ่ายทรัพย์สิน ภายใน 14 วัน (หากมี)
1.3 การจัดทํารายการบัญชีของซิปเม็กซ์เป็นระยะ ๆ
1.4 การจัดทําการประเมินผลกําไร และงบกระแสเงินสดจากการดําเนินกิจการของซิปเม็กซ์
1.5 การจัดทํางบฯรายเดือนของฝ่ายบริหาร
1.6 การชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคําขอพักชําระหนี้ต่อศาลประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ความกระจ่างแก่เจ้าหนี้และลูกค้า พร้อมแจกแจงรายละเอียดของแผนการลงทุน ตลอดจนกําหนดการที่คาดว่าจะกลับมาเปิดให้บริการ Z Wallet ได้อีกครั้ง

2.ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งนี้ หรือในวันที่ 26 กันยายน 2565 ซิปเม็กซ์จะยื่นคําแถลงการณ์ (Affidavit) เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการดําเนินการต่อศาล

3.ในทุก ๆ เดือน จนถึงการสิ้นสุดระยะเวลาการขอพักชําระหนี้ ซิปเม็กซ์จะมีการรวบรวมข้อมูล และดําเนินการ ดังต่อไปนี้

3.1 จัดทำงบฯรายเดือนของฝ่ายบริหาร
3.2 การจัดทํารายงานข้อมูล เพื่อให้ความกระจ่างแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
3.3 นําส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอพักชําระหนี้ที่ได้รับ (แสดงความสนับสนุน หรือแสดงความคัดค้าน หรืออื่น ๆ)

โดย Zipmex Thailand ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวของศาลเป็นความคืบหน้าเชิงบวก สะท้อนความเชื่อมั่นที่ภาครัฐและนักลงทุนมีต่อซิปเม็กซ์ ซึ่งแสดงให้เห็นโอกาสและความเป็นไปได้ในการปรับเพิ่มเติมแผน ปรับโครงสร้าง หรือฟื้นฟูกิจการ ทั้งการระดมทุนจนถึงการกลับมาให้บริการลูกค้าเต็มประสิทธิภาพ ปัจจุบัน Zipmex ยังทยอยบรรเทาปัญหาจากบริการ Z Wallet รวมถึงเร่งพัฒนาระบบนิเวศเหรียญ ZMT และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนักลงทุนหลายราย เพื่อจัดสรรเงินลงทุนต่อเนื่อง


ในรายงานของ Zipmex Thailand ดังกล่าว ยังระบุว่า หากเจ้าหนี้ยังต้องการดำเนินการทางกฎหมายกับซิปเม็กซ์สามารถทำได้อีกครั้งหลังจากคำสั่งพักชำระหนี้สิ้นสุด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ