ขายช่อดอกกัญชาผ่านแอปดัง กรมแพทย์แผนไทยส่งหนังสือจี้ปลดออก

จี้แอปดังปลดกัญชาออก
ภาพจาก pixabay

พบการขายช่อดอกกัญชาบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเจ้าดัง กรมแพทย์แผนไทย ร่อนหนังสือจี้ถอดจากแอป เหตุซื้อขายช่อดอกผิดวัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมาย

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 มติชน รายงานว่า บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายหนึ่ง มีการวางจำหน่ายสินค้ากัญชาประเภทช่อดอกอย่างเปิดเผย ซึ่งมีความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) ฉบับที่ 2 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ลักษณะการจำหน่ายช่อดอกผ่านแพลตฟอร์ม ใช้คำค้นหาสินค้าว่า “กัญชา” ไม่ได้ แต่ผู้วางขาย จึงมีการหลีกเลี่ยงไปใช้คำคนหาอื่นที่เกี่ยวข้องแทน เช่น กัญนอก กรีน สมุนไพรอัดแท่ง โอจี เป็นต้น ซึ่งพบว่ามีจำหน่ายอยู่หลายร้าน โดยราคาเริ่มต้นหลัก 100 บาท

ล่าสุด อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงแอปดังกล่าว เรื่อง ให้ระงับการโฆษณาขายสินค้าสมุนไพรควบคุม (กัญชา)

เนื้อความระบุ ว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) พ.ศ.2565 กำหนดให้มีการควบคุมไม่ให้นำกัญชาเฉพาะส่วนที่เป็นช่อดอกไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตามประกาศฉบับดังกล่าว ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีการตรวจพบว่ามีการประกาศโฆษณาขายกัญชาในส่วนที่เป็นช่อดอกผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม

ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 46 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 และผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 3(6) และ (7) ของประกาศฉบับดังกล่าว หากฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมมิให้นำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้ท่านดำเนินการระงับการจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระงับการโฆษณาสมุนไพรควบคุมบนแพลตฟอร์มดังกล่าวโดยเร็ว