บอร์ด กสทช.มีมติเอกฉันท์ ทวง 600 ล้าน ค่าบอลโลกคืนจาก กกท.

world cup ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ประเทศไทย ฟุตบอลโลก

บอร์ด กสทช. มีมติเอกฉันท์ให้ กกท. คืนเงินสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 600 ล้านบาท ภายใน 15 วัน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด กสทช.วันนี้มีมติเอกฉันท์ให้สำนักงาน กสทช.ส่งหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี 2022

ซึ่งกำหนดให้ กกท.ต้องบริหารจัดการสิทธิให้ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 (รอบสุดท้าย) ได้ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป

รวมทั้งต้องดำเนินการให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทุกราย ดำเนินการออกอากาศรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) (FIFA World Cup Final 2022) ให้สมาชิกสามารถได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงผังรายการหรือเนื้อหารายการ

กรณี กกท.ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนด กกท.จะต้องมีหน้าที่ชำระเงินสนับสนุนที่ได้รับไว้จำนวน 600 ล้านบาททั้งหมดคืนแก่สำนักงาน กสทช.ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (หากมี)

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.ขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงของ กกท.ที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด