อำนาจในมือ “บอร์ดคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เปิดที่มา 10 ผู้ทรงคุณวุฒิ

กม.ข้อมูลส่วนบุคคล

หลังจาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลข่าวสาร ฉบับแรกของไทย ประกาศในราชกิจจานุกเบกษาเมื่อ 27 พ.ค. 2562  กลไกสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้รับการคุ้มครองตามเจตนารมย์ของกฎหมาย อย่าง “คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  ก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง

ทั้งที่จะต้องเป็นผู้กำหนดมาตรการหรือแนวทางเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. รวมไปถึงการออกประกาศหรือระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะประกาศข้อปฏิบัติที่เป็นแนวทางให้ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ซึ่งกระทบกับ “ทุกคน” ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ “เก็บ-ใช้-ประมวลผล” ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น จะต้องปฏิบัติ รวมถึงการตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. นี้

เหตุเพราะตาม พ.ร.บ.ฯ ได้แยกที่มาของบอร์ดเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรกเป็นกรรมการ “โดยตำแหน่ง” 6 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เป็นรองประธานกรรมการ   นอกจากนั้นเป็น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  และอัยการสูงสุด

ส่วนอีก 10 คน ต้องผ่านกระบวนการสรรหา โดยแบ่งเป็น “ประธานกรรมการ” 1 ตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน

แต่ในที่สุดก่อนจะครบรอบ 1 ปีเพียงสัปดาห์เดียว ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 19 พฤษภาคม 2563 ก็มีมติเห็นชอบรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

 ประธานกรรมการ  : นายเธียรชัย ณ นคร  

  • อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)  และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลายบอร์ด อาทิ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   คณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวมถึง เลขาธิการสภาพัฒนาการเมือง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล :  นายนวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

  • นักวิชาการด้านสารสนเทศสุขภาพ  รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  : พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ 

  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

  • อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และอดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสังคมศาสตร์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์  

  • อาจารย์และนักวิจัยประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย : นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

  • อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย : ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

  • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสุขภาพ : ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

  • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน : นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

  • เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอื่น (การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ) : นางเมธินี เทพมณี

  • อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และอดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)