“แกร็บ” ยืนยันจดทะเบียนนิติบุคคลและเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายไทย

คำชี้แจงเพื่อยืนยันว่าแกร็บเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย และได้ชำระภาษี รวมถึงยื่นแบบและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ตามที่กรมสรรพากรบัญญัติไว้อย่างถูกต้องทุกประการ

สืบเนื่องจากรายงานข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า แกร็บ มิได้ชำระภาษีตามกฎหมายของประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการรายงานข่าวดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง และขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนรับทราบดังนี้

แกร็บ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และดำเนินการให้บริการทุกบริการในประเทศไทยภายใต้ชื่อบริษัทอย่างเป็นทางการว่า บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556090377) โดยนับตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2556 แกร็บ ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านภาษีอากรของกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัด ซึ่งหมายรวมถึงการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และเอกสารอื่นๆ ตามระเบียบข้อบังคับของทางกรมสรรพากรมาโดยตลอด เนื่องจากแกร็บเป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งในประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวนร้อยละ 3 จากรายได้ที่เรานำจ่ายแก่สมาชิกผู้ขับขี่ทุกคนจากทุกบริการ และบริษัทฯ ก็ได้นำเงินภาษีที่หักนั้นส่งให้กรมสรรพากรอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการออกใบกำกับภาษีและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกผู้ขับขี่ของเราทุกคน เพื่อให้พวกเขาสามารถนำไปเป็นหลักฐานประกอบการแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กรมสรรพากรบัญญัติไว้ทุกประการ

นอกจากนี้ รายได้ทั้งหมดของแกร็บ ที่ได้รับจากการให้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถในประเทศไทย ยังได้รับการบันทึกอย่างครบถ้วนในบัญชีของบริษัทซึ่งรวมถึงการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 จากรายได้ดังกล่าว

ในฐานะที่แกร็บ ประเทศไทยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ จึงพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจของรัฐบาลไทยในการยกระดับการให้บริการขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆ ให้ปลอดภัยและมอบความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าเราพร้อมจะสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อร่วมสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สาธารณชน

Advertisment

แกร็บ ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสด้านภาษีอากรตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด โดยเราเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะต้องทำประโยชน์เพื่อสังคมในทุกที่ที่เราให้บริการอยู่ และเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทด้านเทคโนโลยีต่างๆ จะยึดหลักปฏิบัติเช่นเดียวกับเรา ด้วยการจดทะเบียนดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง