สงขลา ชงมหาดไทยยกเว้นค่าธรรมเนียม ด่านปาดังเบซาร์ นาน 1 ปี

ประชุมด่านปาดังเบซาร์
ผู้ว่าฯสงขลา หารือหน่วยงานที่เกี่ยวกับหาแนวทางการอำนวยความสะดวกเข้า-ออก ผ่านแดน ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ พร้อมพิจารณาผ่อนปรนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

วันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก ผ่านแดน ณ จุดตรวจลงตราด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

พร้อมพิจารณาผ่อนปรนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร นอกเวลาราชการ รวมถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจพาหนะทางบกอื่นนอกเวลาราชการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

จากกรณีที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียไม่ได้รับความสะดวกและบริการที่รวดเร็วในการเข้า-ออกผ่านแดน ณ จุดตรวจลงตรา

Advertisement

โดยเฉพาะปัญหาการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจรถยนต์ รถไฟที่เดินทางผ่านเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร นอกเวลาราชการ

เนื่องจากหากไม่มีคนโดยสารพาหนะจะเสียค่าบริการครั้งละ 25 บาท ถ้ามีคนโดยสารให้คิดเพิ่มขึ้น ตามรายตัวคนโดยสาร คนละ 5 บาท และค่าธรรมเนียมในการตรวจหาพาหนะทางบกอื่นนอกเวลาราชการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

เสนอทางออก 2 ระยะ

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาออกเป็น 2 ระยะสำคัญ โดยระยะเร่งด่วน ให้ด่านศุลกากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดช่องทางการบริการ ณ จุดตรวจลงตราเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามารับบริการ

Advertisement

ส่วนระยะยาวให้จัดทำข้อเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 โดยเสนอให้มีการทบทวน หรือยกเลิก หรือผ่อนผันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

และในระหว่างที่ขอทบทวน หรือยกเลิก หรือผ่อนผันกฎกระทรวงดังกล่าว เสนอขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมไปก่อนเป็นระยะเวลา 1 ปี รวมทั้งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมข้างต้นสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางแบบ Border pass เนื่องจากเป็นบุคคลในพื้นที่ที่เข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียรูปแบบไปเช้า-เย็นกลับ