พิษณุโลกยื่น CAAT ยกระดับ 6 เดือน สู่สนามบินนานาชาติ

สนามบิน

แหล่งข่าวจากจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาสี่แยกอินโดจีน “ด้านโลจิสติกส์” โดยที่ประชุมมีการพิจารณายกระดับท่าอากาศยานพิษณุโลกขึ้นเป็นท่าอากาศยานานาชาติ

หลังจากได้รับการประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากรมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2534 จึงได้มีการขับเคลื่อนเป็นแผนการปฏิบัติงาน 10 หัวข้อ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ

ประกอบด้วย

1.การพัฒนาท่าอากาศยานพิษณุโลก โดยจะทำเรื่องขออนุญาตทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เพื่อให้มีการทำธุรกรรมแบบสนามบินนานาชาติได้ โดยตั้งเป้าเที่ยวบินแรกภายใน 6 เดือน คือ พิษณุโลก-เวียดนาม

2.การพัฒนาระบบคมนาคมทางบกให้พร้อม

Advertisment

3.การพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้าภาคเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์กระจายสินค้า และการเกษตรครบวงจร

4.การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการค้าการลงทุน จัดให้มีเขตอุตสาหกรรม นวัตกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

5.การพัฒนาเมืองที่ชาญฉลาดประชาชนมีสุขภาพดี โครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะดี เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นเมืองแห่งโอกาสทางการค้าและการลงทุน

6.การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ รองรับศูนย์กลางการประชุมของภาคเหนือตอนล่าง

Advertisment

7.การพัฒนาบึงราชนกให้เป็นสวนสาธารณะระดับโลก

8.การพัฒนากำจัดขยะแบบครบวงจร

9.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์, ทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถี

10.โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

กรมท่าอากาศยานรายงานสถิติอากาศยานพิษณุโลก มีเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารย้อนหลัง 10 ปี ดังนี้ ปี 2555 มีเที่ยวบิน 3,039 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารทั้งหมด 229,932 คน

ปี 2556 มีเที่ยวบิน 4,443 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารทั้งหมด 221,486 คน, ปี 2557 มีเที่ยวบิน 5,917 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารทั้งหมด 417,339 คน, ปี 2558 มีเที่ยวบิน 5,114 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารทั้งหมด 550,264 คน, ปี 2559 มีเที่ยวบิน 4,022 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารทั้งหมด 508,982 คน

ปี 2560 มีเที่ยวบิน 4,916 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารทั้งหมด 556,697 คน, ปี 2561 มีเที่ยวบิน 5,377 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารทั้งหมด 665,970 คน, ปี 2562 มีเที่ยวบิน 5,637 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารทั้งหมด 701,572 คน, ปี 2563 มีเที่ยวบิน 3,378 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารทั้งหมด 428,188 คน, ปี 2564 มีเที่ยวบิน 2,360 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารทั้งหมด 217,907 คน, ปี 2565 มีเที่ยวบิน 2,091 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารทั้งหมด 274,599 คน