ม.อ.ภูเก็ตผนึกโรงแรม-สปา เรียนพหุวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่า

ภูเก็ตผนึกโรงแรม-สปา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในฐานะ หัวหน้าโครงการการขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรมในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรม ในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ถึงกันยายน 2566 ใช้ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมมาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการบริการมุ่งยกระดับคุณภาพบริการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของภูเก็ตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้น

นางรัตนดา ชูบาล นายกสมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เนื่องจากพนักงานนวดส่วนใหญ่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา ดังนั้น ทางสมาคมได้ขอให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดทำคู่มือเรื่องภาษาในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ถ้าสื่อสารกันเข้าใจจะตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการได้

               

สปา

และทาง ม.อ.ภูเก็ต ได้จัดทำ e-Book ภาษาอังกฤษ และภาษานานาชาติ แก่พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการนวด ที่เรียกว่า terapist เพื่อสื่อสาร กับนักท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่การต้อนรับไปจนถึงขณะการรับบริการ จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้จริง

นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า อนาคตจังหวัดภูเก็ตจะมีโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพ การเทรนนิ่งบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น โรงแรมจะต้องทำ partnership กับองค์กรเหล่านี้ โดยทำ MOU กับโรงพยาบาลหลายแห่ง มีลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาทำ medical check up และ therapy ต่าง ๆ

โดยมากกลุ่มลูกค้าไม่อยากใช้โรงพยาบาลในการพักผ่อน จะใช้เวลาในโรงพยาบาล 1-2 วัน จากนั้นเข้าพักในโรงแรมต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหลากหลายชาติ อาทิ ชาวอินเดีย ต้องบริการอาหารวีแกนฟู้ด และชาวอาหรับที่เข้ามาพักจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ

ซึ่งหลายโรงแรมตอบรับพหุวัฒนธรรมในด้านนี้ และในส่วนการส่งเสริมสุขภาพอาจจะต้องใช้มืออาชีพในการให้คำปรึกษาร่วมกันกับทางโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต