ผู้ว่าฯภูเก็ต เร่งดันท้องถิ่นเพิ่มเส้นทางจราจรแก้ปัญหารถติด

ผู้ว่าฯภูเก็ต เร่งผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเส้นทางลัดไปสนามบิน-ป่าตอง-ราไวย์ แก้ปัญหาจราจรติดขัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันการแก้ปัญหาจราจรในจังหวัดภูเก็ต คือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเส้นทางลัดไปสนามบินป่าตองและราไวย์ ตอนนี้กำลังตรวจสอบงบประมาณ ระเบียบ และต้องเข้าสภาท้องถิ่น อาจจะต้องมีการประชุมการปรับแผน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและใช้งบประมาณหลายพันล้านบาท

ถ้าหากโครงการแล้วเสร็จ การสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เพราะปัจจุบันปริมาณรถจำนวนมากอยู่ในถนนเส้นหลักทั้งหมดเลย ส่วนเส้นรองมีแต่ยังขาดการพัฒนา ซึ่งเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกันและสามารถเดินทางไปสนามบินภูเก็ตได้ สำหรับปริมาณรถในจังหวัดภูเก็ต ให้ทีมศึกษานำ AI เข้ามาช่วยควบคุมระบบสัญญาณไฟจราจร ทำการศึกษาใกล้เสร็จแล้ว

“เราจะทำถนนให้สะอาด ติดไฟฟ้าที่เป็นเสาโซลาร์เซลล์ ทำป้าย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย จีน อังกฤษ จะช่วยเรื่องรถติดได้มากขึ้น ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณสะสมในส่วนนี้ให้นำมาใช้ แต่ต้องผ่านสภาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกฎหมายอย่างชัดเจน ตอนนี้เริ่มดำเนินการแล้วให้ท้องถิ่น เรียกประชุมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว”

ด้านนายสรศักดิ์ ทัศการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต กล่าวว่า แผนการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทางบกของจังหวัดภูเก็ต นโยบายสำคัญส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีแผนพัฒนาทางหลวงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดังนี้

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 4027 ตอน บ.พารา-บ.เมืองใหม่ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4027 ก่อสร้างปรับปรุงขยายทางเดิมให้เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร เพื่อเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกปลอดภัย และสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ขยาย 4 ช่องจราจร กม.14+300-กม.18+850 ระยะทาง 4.55 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 510 ล้านบาท เสนอขอตั้งงบประมาณก่อสร้างปี 2567 คาดว่าจะเปิดให้บริการปี 2569

ขณะเดียวกันติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง ทางหลวงหมายเลข 4027 แนวใหม่ ช่วง บ.เมืองใหม่-สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ตก่อสร้างทางแนวใหม่ 4 ช่องจราจร รวมทางแยกต่างระดับ เพื่อความสมบูรณ์ของโครงข่าย เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกปลอดภัยและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ก่อสร้างทางแนวใหม่ กม.18 850-กม.20+800 และทางแยกต่างระดับ 1 แห่ง ระยะทาง 1.95 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 1,104 ล้านบาท คาดว่าจะเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2569 และจะเปิดให้บริการได้ปี 2571

ส่วนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่จุดตัด ทล.402 กับ ทล.4027 (แยกท่าเรือ) ก่อสร้างทางลอดในแนวทางหลวงหมายเลข 402 เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสู่เมืองภูเก็ต


และสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ วงเงินค่าก่อสร้าง 2,380 ล้านบาท คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คชก.) พิจารณารายงาน EA ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 มีมติไม่เห็นชอบรายงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขรายงานตามข้อคิดเห็น คาดว่าจะเสนอตั้งงบประมาณก่อสร้างปี 2567 และเปิดให้บริการปี 2570