เปิด 3 เหตุผลทำไม ไทยเบฟ ดึง โออิชิ ออกจากตลาดหุ้น

โออิชิ - ไทยเบฟ

ไทยเบฟ เตรียมทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ซื้อหุ้นโออิชิ กรุ๊ป กว่า 76 ล้านหุ้น เพื่อนำยักษ์ชาเขียวออกจากตลาดหลักทรัพย์

วันที่ 11 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เตรียมยืนคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นจำนวน 76,279,602 หุ้น ในราคาหุ้นละ 59 บาท ซึ่งหากสำเร็จจะเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ โออิชิ กรุ๊ป จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยเบฟเวอเรจ แจ้งเหตุผล 3 ข้อ เบื้องหลังการตัดสินใจ

1.ปัจจุบันหุ้นของโออิชิ กรุ๊ป มีปริมาณการซื้อขายต่ำ ซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดเพื่อให้บริษัทได้หุ้นของโออิชิ กรุ๊ป จากผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถือหุ้นโออิชิ กรุ๊ป อยู่ได้ปล่อยขายหุ้นให้กับบริษัท

2.ขณะนี้ไทยเบฟฯ อยู่ระหว่างศึกษาการปรับโครงสร้างธุรกิจกลุ่มอาหาร-เครื่องดื่มน็อนแอลกอฮอล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ/หรือเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ โดยจะดำเนินการจัดกลุ่มธุรกิจอาหาร และกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มน็อนแอลกอฮอล์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

รวมถึงการปรับโครงสร้างของกิจการในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย หรือโอนทรัพย์สินหรือสิทธิต่าง ๆ การควบรวมกิจการ การโอนสิทธิตามสัญญาทางการเงิน การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารงาน การโอนย้ายพนักงาน การกู้ยืม-ให้กู้ยืมเงิน การระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

ซึ่งการปรับโครงสร้างที่กล่าวมานี้อาจมีการทำรายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทกับไทยเบฟ และ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยเบฟได้ทั้งนี้ ไทยเบฟจะพิจารณาดำเนินการตามแผนการดังกล่าวตามความเหมาะสมในอนาคต เนื่องจากแผนการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จึงอาจมีการเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้

ดังนั้น การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ โออิชิ กรุ๊ป จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จะเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการและแผนการปรับโครงสร้างดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

3.เมื่อโออิชิ กรุ๊ป ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนลง

ทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยังยืนยันว่า แม้โออิชิ กรุ๊ป จะไม่ใช่บริษัทในตลาดหุ้นแล้ว แต่จะยังคงสถานะบริษัทมหาชนจำกัด และจะยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

  1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเกิน 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  2. การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯจะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯสถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น)

ทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเงื่อนไขตาม (1) และ (2) สำเร็จลง แม้ผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ได้แสดงเจตนาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทตามคำเสนอซื้อของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครบทุกรายก็ตาม

เปิดรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ โออิชิ กรุ๊ป