ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศรับรองรุ่นรถ ‘อีซูซุ-โตโยต้า’ ที่สามารถใช้น้ำมันดีเซล บี 20 ได้ (คลิกดูรุ่น-ปีผลิต)

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มเติมความตามตารางท้ายประกาศนี้ ในตารางหมายเลข ๒ รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์ รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๒๐ ได้ แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนด ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
นันธิกา ทังสุพานิช
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

Advertisment