ประวัติ สารัชถ์ รัตนาวะดี ซีอีโอ กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

วิสัยทัศน์สารัชถ์แห่งกัลฟ์ก่อนเทคอินทัช

ชื่อ นามสกุล: สารัชถ์ รัตนาวะดี

ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)

วัน เดือน ปี เกิด : อายุ 56 ปี

คู่สมรส : นลินี รัตนาวะดี

ประเภทบุคคล : นักธุรกิจ / ผู้บริหาร

ประวัติการศึกษา :

 • จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทางวิศวกรรม University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน :

 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ธุรกิจหรือผลงานสร้างชื่อ :

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้อง: