ประวัติ อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

อัศวิน เตชะเจริญวิกุล

ชื่อ : นาย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล 

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันเดือนปีเกิด : –

ถิ่นกำเนิด : กรุงเทพฯ

บิดา/มารดา : –

คู่สมรส : นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

Advertisement

ประวัติการศึกษา :

  • มิถุนายน 2549 ​ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
  • มิถุนายน 2545​ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา
  • มีนาคม 2540​ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

  • .. 2550 กรรมการและกรรมการบริหาร
  • .. 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่
  • .. 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง