BJC ตั้ง ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล นั่งซีอีโอ-กรรมการผู้จัดการใหญ่แทน อัศวิน

ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล จะเข้าทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC 26 มิ.ย. 2566

BJC ปรับโครงสร้างผู้บริหาร แต่งตั้ง ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ย้ายไปนั่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บิ๊กชี รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ BRC 

วันที่ 28 มีนาคม 2566 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วานนี้ (27 มี.ค.) เรื่อง แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ข้อความว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ประชุมวันที่ 27 มีนาคม 2566 มีมติแต่งตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ในวันเดียวกันเรื่อง BJC แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีข้อความระบุว่า นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ได้แจ้งขอลาออกจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัท เนื่องจากต้องเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บริษัท บิ๊กชี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BRC

Advertisement

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ของบีอาร์ซี (ชื่อเดิม บริษัท บีเจซี โลจิสดิกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด) ประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ชื่อเล่น โอ๊ะ อายุ 47 ปี เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มีพี่น้อง 5 คน ได้แก่ นางอาทินันท์ พีชานนท์, นางวัลลภา ไตรโสรัส, นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี สมรสกับนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

จบการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สถาบันเอ็มไอที (M.I.T) สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน

  • ม.ค. 2560 รองกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจาสานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
  • ม.ค. 2560 กรรมการ บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จำกัด
  • พ.ค. 2559 สมาชิกคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  • เม.ย. 2559 กรรมการ บริษัท พรรณธิอร จำกัด
  • มี.ค. 2559 กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  • มี.ค. 2559 กรรมการ บริษัท บีเจซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  • พ.ค. 2558 กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด
  • ก.พ. 2555 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)