ประวัติ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ โออิชิ กรุ๊ป

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ภาพจาก มติชน

ผู้บริหาร : นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันเดือนปีเกิด : วันที่ 22 มิถุนายน พ.. 2486

Advertisement

ถิ่นกำเนิด : กรุงเทพฯ

บิดา/มารดา : –

คู่สมรส : นางสุกัญญา โฆวิไลกูล

Advertisement

ประวัติการศึกษา :

 • นิติศาสตรบัณฑิต (LL.B.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรม กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน :

 • ทนายความในสำนักงานทนายความประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์
 • อาจารย์สอนกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (.. 2544 – 2549)
 • .. 2549 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผลงานที่โดดเด่น :-

Advertisement

หนังสือที่เกี่ยวข้อง :-

ประเภทธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

วันก่อตั้งบริษัท : 9 กันยายน พ.. 2542

วันที่เข้าตลาดหุ้น : 25 ..2547

คู่แข่ง : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)