ประวิตร ลงใต้ ตรวจราชการปัตตานี-ภูเก็ต เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ประวิตร ลงใต้ ให้กำลังใจ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปัตตานี-ภูเก็ต กำชับแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง ให้การช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึง

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ อาทิ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เดินทางลงภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ลงตรวจพื้นที่และรับทราบสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ภาพรวม จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมทั้งติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากหน่วยงานในพื้นที่

โดย พล.อ.ประวิตร กำชับ สทนช.ให้ขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามสถานการณ์น้ำและกำกับบริหารจัดการน้ำในภาพรวม เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เขตเมืองและชุมชน พร้อมย้ำขอให้ส่วนราชการในพื้นที่ ติดตามและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง หากจำเป็นให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ ไปอยู่พื้นที่ปลอดภัย

และให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ให้ทั่วถึง เน้นความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินประชาชนและต้องไม่ทิ้งกันในห้วงเวลาแห่งความยากลำบากที่เกิดขึ้น

ต่อจากนั้น พล.อ.ประวิตรได้เรียกประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ห้องประชุม ม.สงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี รับทราบการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (เป็นการส่วนพระองค์) กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการงานที่สำคัญ ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะแรงงาน และการสอนภาษานานาชาติ การขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหาความยากจน ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

โดยขยายการช่วยเหลือเพิ่ม 1,200 ครอบครัวในปี 2566  โครงการเมืองปศุสัตว์ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล ซึ่งมีเกษตรกรนำร่อง 5 จังหวัด 171 กลุ่ม ความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาสและปัตตานี พร้อมทั้งได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบหลักการโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนหมู่บ้าน ปี 2566-2570

รวมทั้งโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำทุกศาสนาในพื้นที่ จชต. ปี 2566-2570 และ (ร่าง) แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการแก้ปัญหา จชต. ปี 2567-2570 ซึ่งมีองค์กรกว่า 200 องค์กรเข้าร่วมโครงการ

พล.อ.ประวิตร แสดงความพอใจที่โครงการต่าง ๆ มีพัฒนาการไปมาก พร้อมกำชับ ศอ.บต.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะระดับพื้นที่หมู่บ้าน มีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนกลาง เน้นการมีส่วนร่วมของผู้นำทุกศาสนาและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยต้องเพิ่มศักยภาพภาคประชาสังคม

และดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม ทั้งการร่วมคิด ร่วมทำและรับประโยชน์ไปด้วยกันอย่างทั่วถึง พร้อมย้ำ ต้องรับฟังปัญหาและความต้องการจากภาคประชาสังคมอย่างรอบด้านไปพร้อม ๆ กัน สำหรับแผนงานโครงการที่เห็นชอบร่วมกัน ขอให้เร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ใช้งบประมาณอย่างเต็มประสิทธิภาพ และโปร่งใส

ต่อจากนั้นได้ชมนิทรรศการและติดตามขับเคลื่อนมติ กพต. “เมืองปูทะเลโลก” โดยร่วมเปิดโรงเพาะเลี้ยงปู และเยี่ยมชมการขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหาร ภายใต้แนวคิด “มหานครแห่งอาหารและบริการฮาลาลสู่ตลาดโลก”

หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้พบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ โดยย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาล ในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีงาน มีอาชีพและรายได้ต่อการดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน จึงต้องการความร่วมมือและกำลังหลักจากประชาชนในระดับพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการริเริ่มโดยประชาชน

และการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ พร้อมย้ำ รัฐบาลมีความจริงใจและพร้อมสนับสนุนการพัฒนาอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อนำพามาซึ่งความสงบและสันติสุขของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ บ่ายวันเดียวกัน พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะ จะเดินทางไปจังหวัดภูเก็ต ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งแผนป้องกันอุทกภัย จ.ภูเก็ต และการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดทรายแก้ว