ดัชนีคอร์รัปชั่น 2565 ไทยอยู่อันดับที่ 101 จาก 180 ประเทศทั่วโลก

เปิดดัชนีการรับรู้คอร์รัปชั่น 2565 สิงคโปร์ ชาติเดียวในอาเซียน ติด Top 10 ของโลก ไทยคะแนนดีขึ้น 1 คะแนน อยู่อันดับ 101 ของโลก

วันที่ 31 มกราคม 2566 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) เปิดเผยดัชนีการรับรู้คอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 หรือ 2022 Corruption Perceptions Index (CPI) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลความโปร่งใสและคอร์รัปชั่นใน 180 ประเทศทั่วโลก

โดยประเทศที่มีคะแนนดัชนีการรับรู้คอร์รัปชั่น (CPI) ประจำปี 2565 ดีที่สุด 10 อันดับแรก มีดังนี้

  1. เดนมาร์ก 90 คะแนน
  2. ฟินแลนด์ 87 คะแนน
  3. นิวซีแลนด์ 87 คะแนน
  4. นอร์เวย์ 84 คะแนน
  5. สิงคโปร์ 83 คะแนน
  6. สวีเดน 83 คะแนน
  7. สวิตเซอร์แลนด์ 82 คะแนน
  8. เนเธอร์แลนด์ 80 คะแนน
  9. เยอรมนี 79 คะแนน
  10. ไอร์แลนด์ 77 คะแนน
  11. ลักเซมเบิร์ก 77 คะแนน

สำหรับประเทศไทย คะแนนดัชนีการรับรู้คอร์รัปชั่นอยู่ 36 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 101 ร่วมกับ แอลเบเนีย (Albania) เอกวาดอร์ (Ecuador) คาซัคสถาน (Kazakhstan) ปานามา (Panama) เปรู (Peru) เซอร์เบีย (Serbia) ศรีลังกา (Sri Lanka) และตุรกี (Türkiye)

คะแนนดัชนีในปีนี้ กลับไปอยู่ในระดับเดียวกับการจัดอันดับเมื่อปี 2561-2563 ก่อนคะแนนจะตกลงมาอยู่ที่ 35 คะแนน เมื่อปี 2564 โดยเมื่อย้อนกลับไปดูคะแนนตั้งแต่ปี 2555 ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ราว 35-37 คะแนน

ภาพจาก transparency.org

ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ วางเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2565 ดัชนีการรับรู้การทุจริตจะต้องอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน และภายในปี 2570 ดัชนีการรับรู้การทุจริตจะต้องอยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน