ครม.อนุมัติ 2 โครงการรัฐร่วมเอกชน สนามบินสุวรรณภูมิ 67,304 ล้านบาท

สนามบินสุวรรณภูมิ
ภาพจากเว็บไซต์ airportthai

ครม.อนุมัติให้ ทอท. เปิดสรรหาเอกชนร่วมลงทุนผู้ประกอบการรายที่ 3 โครงการให้บริการลานจอด-อุปกรณ์ภาคพื้น PPP Net Cost  25 ปี 29,390 ล้านบาท มิ.ย.- ก.ค. 66  ประกาศเชิญชวน เม.ย.-พ.ค. 67 ก.พ.68 เปิดบริการมี.ค. 69 โครงการให้บริการคลังสินค้า 37,914 ล้านบาท มิ.ย.-ก.ค. 66 ประกาศเชิญชวน เปิดให้บริการ มี.ค. 70

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.

ดำเนินโครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของผู้ประกอบการรายที่3 และโครงการให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของผู้ประกอบการรายที่3 ตามหลักการที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำหรับความจำเป็นในการดำเนินการทั้ง 2 โครงการข้างต้น เนื่องด้วย ทอท. ได้วิเคราะห์สภาพการให้บริการทั้งลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นฯ และคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วพบว่า ระดับการให้บริการของผู้ประกอบการปัจจุบันใกล้เต็มขีดความสามารถและจะไม่สามารถรองรับความต้องการได้เพียงพอเมื่อปริมาณเที่ยวบินกลับเข้าสู่ระดับก่อนเกิดโควิด19 ภายในปี 67

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า โดยปัจจุบัน ทอท. ได้ให้สิทธิการประกอบกิจการ ในส่วนของบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นฯ แก่ผู้ประกอบการ 2 ราย ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) (สิ้นสุดสัญญาปี 83) และบริษัทกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส จำกัด (สิ้นสุดสัญญาปี 69)

ส่วนการให้บริการผู้โดยสาร มีผู้ประกอบการ 3 ราย ได้แก่ บริษัทการบินไทยฯ (สิ้นสุดสัญญาปี 83) บริษัทกรุงเทพเวิลด์ไวด์ และบริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิส(ไทยแลนด์) ซึ่ง 2 รายหลังนี้สิ้นสุดสัญญาเมื่อปี 64 แต่ ทอท. ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการชั่วคราวอยู่  ส่วนการให้บริการคลังสินค้า มีผู้ประกอบการ 2 ราย ได้แก่ บริษัท การบินไทยฯ (สิ้นสุดสัญญาปี 83) และ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด(สิ้นสุดสัญญาปี 69)

Advertisement

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า นอกจากนี้ ด้วยสถานะของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการให้บริการ

ประกอบกับระยะเวลาการให้สิทธิประกอบกิจการของบริษัท เวิลด์ไวด์ และบริษัท ดับบลิวเอฟ ใกล้ถึงกำหนดสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 69 อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการให้บริการหาไม่สามารถสรรหาผู้ให้บริการ รายที่3 ทั้งในกรณีของบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นฯ และบริการคลังสินค้า

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า  สาระสำคัญของโครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นฯ รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนจะใช้รูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐรับผิดชอบในการจัดหาที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการและกำกับดูแลติดตามตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของเอกชน ส่วนเอกชนมีหน้าที่ในการจัดหาเงินทุน ออกแบบและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการให้บริการตามมาตรฐาน บริหารจัดการโครงการตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ ทอท. กำหนด

สำหรับเงินลงทุนตามโครงการจะมาจากเอกชนทั้งหมด จำนวน 29,390.76 ล้านบาท แยกเป็นค่าลงทุนในสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ 1,608.76 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษา 27,782.01 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี

Advertisement

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ขอบเขตการดำเนินงาน ในกลุ่มบริการหลักของผู้ให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น อาทิ บริการอุปกรณ์สนับสนุนอากาศยาน การขนถ่ายเคลื่อนย้ายกระเป๋า สัมภาระ สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ ขนถ่ายและเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและลูกเรือ และกลุ่มบริการอื่นๆ

โดยแผนงานของโครงการ มี ดังนี้  เดือนมิ.ย.-ก.ค. 66  ประกาศเชิญชวนเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน, เดือนเม.ย.-พ.ค. 67 คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาข้อเสนอของเอกชน, เดือนก.พ.68 ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน, เดือนมี.ค.68-ก.พ.69 ออกแบบและก่อสร้าง และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนมี.ค. 69

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า  สาระสำคัญของโครงการให้บริการคลังสินค้าฯ  จะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนแบบ PPP Net Cost เช่นเดียวกัน ภาครัฐรับผิดชอบในการจัดหาที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินการของเอกชน

ส่วนเอกชนมีหน้าที่จัดหาเงินทุน ออกแบบและก่อสร้างสิ่งปลูกจ้าง จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ บำรุงรักษา บริหารจัดการโครงการคลังสินค้าตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ ทอท.กำหนด เงินลงทุนตามโครงการมาจากเอกชนทั้งหมด 37,914.56 ล้านบาท แยกเป็น ค่าลงทุน ในสิ่งปลูกสร้างอุปกรณ์และระบบ รวม 1,318.38 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษา 36,596.18 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 25 ปี

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้า คลังสินค้าขาออก คลังสินค้าถ่ายลำ สินค้าเน่าเสียง่าย สินค้าเร่งด่วนและสินค้าอีคอมเมิร์ซ โดยมีแผนดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้

เดือนมิ.ย.-ก.ค. 66 ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนและร่างสัญญาร่วมลงทุน, เดือนเม.ย.-พ.ค.67 คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาข้อเสนอของเอกชน, เดือนก.พ.68 ลงนามสัญญาร่วมลงทุน, เดือนมี.ค.68-ก.พ.70 ออกแบบและก่อสร้าง และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนมี.ค. 70 เป็นต้นไป