จับตาวาระ ครม.ทิ้งทวน เพิ่มค่าตอบแทน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หวยแบบใหม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ภาพจากเว็บไซต์ Thaigov

จับตาวาระ ครม.ประยุทธ์ ทิ้งทวน ก่อนยุบสภา เพิ่มค่าตอบแทน-ตกเขียว อบต. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยกแผง กระทรวงคลังชงผลิตภัณฑ์ใหม่ หวย 3 หลัก 6 หลัก สมช.ชงปรับลดพื้นที่-ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กทพ.ชงทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยายจตุโชติ-ลำลูกกา พาณิชย์ขออนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-มาตรการคู่ขนานปี 65/66

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมนัดสุดท้ายที่จะสามารถอนุมัติงบประมาณ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการได้ หลังจากนี้ต้องขอความเป็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อน

วาระจับตาวันนี้ กระทรวงมหาดไทยจะปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้กับ อบต. รวมถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ส่วนกระทรวงการคลังจะเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ หวย 3 หลัก 6 หลัก ขณะที่กระทรวงคมนาคม แม้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมจะอยู่ระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขออนุมัติดำเนินโครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา)

เรื่องเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังขอทบทวนมติ ครม.เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่) ขอความเห็นชอบการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565

กระทรวงมหาดไทยขออนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….)

ขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2465 เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Advertisement

ขอความเห็นชอบแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง) และโครงการปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ระยะที่ 13 ส่วนที่ 1 ของการไฟฟ้านครหลวง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

กระทรวงคมนาคมขออนุมัติดำเนินโครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กระทรวงพลังงานขออนุมัติโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1

Advertisement

กระทรวงอุตสาหกรรมขออนุมัติการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2565/2566

ขอทบทวนมติ ครม.

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความเห็นชอบโครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ขออนุมัติเปิดโครงข่ายขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ตามหลักการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) ขออนุมัติโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ศาลปกครองขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงการดำเนินการว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงระหว่างไทย-ไต้หวัน ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ….

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมง และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน รอบปีการประมง 2566-2567 พ.ศ. ….

กระทรวงต่างประเทศขอความเห็นชอบการแจ้งยืนยันความพร้อมของไทยในการปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับประเทศคู่เจรจาของกรอบการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก (PIF)

กระทรวงพาณิชย์ขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการคู่ขนานปี 2565/66 และปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.)

กระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติเยียวยาค่าตอบแทนใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรองค์การเภสัชกรรม

สำนักงานป้องกันและปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ (ป.ป.ท.) ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันเกินกว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ขอความเห็นชอบปรับลดพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้