รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ชลบุรี 10 เขต เลือกตั้ง 2566

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต ชลบุรี

เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ชลบุรี 10 เขต เลือกตั้ง 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 จังหวัดชลบุรีมีประชากรผู้มีสัญชาติไทยจำนวน 1,572,157 คน ใน 11 อำเภอ มีเขตเลือกตั้ง 10 เขต ประกอบด้วย

เขต 1 : อำเภอเมืองชลบุรี

(เฉพาะตำบลแสนสุข ตำบลบ้านปึก ตำบลอ่างศิลา ตำบลเสม็ด ตำบลห้วยกะปิ ตำบลเหมือง ตำบลหนองข้างคอก และตำบลหนองรี)

 • เบอร์ 1 นางสาวธัญญ์ระวี ศรีกวินรุ่งเรือง พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 2 นายภูวนาถ กาศสกุล พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 3 นายภูดิส กลิ่นวิชิต พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 4 นายวรท ศิริรักษ์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 5 นางสาวสุภีพันธุ์ หอมหวล พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 6 นายรชาภา อัศวธาวาทิน พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 7 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 8 นายศรุต วัฒนสมบูรณ์ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 9 นางสาวณภัสนันท์ อริณทคุณวงษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 10 นายจักรพล วชิรเสวีกุล พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 11 นายสันติ ถนอมเนื้อ พรรคไทยสมาร์ท

เขต 2 : อำเภอเมืองชลบุรี

(เฉพาะตำบลบ้านสวน ตำบลบางปลาสร้อย ตำบลมะขามหย่ง ตำบลบ้านโขด ตำบลบางทราย และตำบลนาป่า)

 • เบอร์ 1 นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 2 ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 3 นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 4 นายคงพัชร ไขรัศมี พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 5 นายเกรียงศักดิ์ ศิรินภาทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 6 นายชัยชนะ อาจวารินทร์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 7 นายเมธวัจน์ ธันยพงศ์บุพกร พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 8 นายณพล บริบูรณ์ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 9 นายสายชล วงษ์วรรณ พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 10 นายไพฑูรย์ บางหรง พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
 • เบอร์ 11 จ่าสิบเอกกูณฑ์ จีนประชา พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 12 นายบรรณวัฒน์ บุพพัณหมัย พรรคไทยสมาร์ท

เขต 3 : อำเภอพานทอง อำเภอเมืองชลบุรี

(เฉพาะตำบลหนองไม้แดง ตำบลคลองตำหรุ ตำบลดอนหัวฬ่อ และตำบลสำนักบก) และอำเภอบ้านบึง (เฉพาะตำบลหนองซ้ำซาก ตำบลมาบไผ่ ตำบลหนองบอนแดง และตำบลหนองชาก)

 • เบอร์ 1 นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 2 นายสุรพงศ์ นำชัยรุจิพงศ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 3 นายชวาล พลเมืองดี พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 4 นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 5 นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 6 นางสาวสุธาพร บำรุงยา พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 7 นายเพิ่มพงศ์ วงศ์ทรายทอง พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 8 นายธนบดี ปิ่นแก้ว พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 9 นายอนุชา วงษ์วรรณ พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 10 นายณัฐวัตร หวังสุดดี พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
 • เบอร์ 11 นายภคิน สิทธินภัสสกุล พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 12 นายไพศาณ สุรเดชเดโช พรรคไทยสมาร์ท

เขต 4 : อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ้านบึง

(เฉพาะตำบลบ้านบึง ตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองไผ่แก้ว และตำบลหนองอิรุณ)

Advertisement
 • เบอร์ 1 จ่าเอกภูกิจ เครือวัลย์ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 2 นายศุภศิษฎิ์ สรภัสจิรพงศ์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 3 นายคำนึง ศรีพุ่ม พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 4 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 5 นายยศพนต์ สุธรรม พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 6 นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 7 นางสาวอิสรีย์ ลิ้มเจริญโชคดี พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 8 นางสาวนภัสวรรณ มณีรัตน์โรจน์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 9 นายภัทรพล ภคพรพลภัทร พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 10 นายปรมินทร์ จารุทัศน์โรจน์ พรรคไทยภักดี

เขต 5 : อำเภอพนัสนิคม อำเภอเกาะจันทร์

 • เบอร์ 1 นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 2 นายประมวล เอมเปีย พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 3 ร้อยตำรวจโทธงชัย นกหงษ์ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 4 นายทรงศักดิ์ แซ่ลี้ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 5 นายภานุพงศ์ คำมูลอามาตย์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 6 นายพรชัย วงศ์ล้อมนิล พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 7 นายรณเทพ อนุวัฒน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 8 นายลิขิต อัศวจารุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 9 นายไชยอนันต์ ขวัญกิจไพศาล พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 10 นายจักรินทร์ กันหาพันธ์ พรรคคลองไทย

เขต 6 : อำเภอเกาะสีชัง อำเภอศรีราชา

(เฉพาะตำบลบางพระ ตำบลศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ และตำบลทุ่งสุขลา)

 • เบอร์ 1 นายประดิษฐ์ แพรกทอง พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 2 นายวุฒิกร รักวงศ์อาชีพ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 3 นายบรรจบ รุ่งโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 4 นายขวัญเลิศ พานิชมาท พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 5 นางสาวสปันธ์หยก ทองอยู่ชนะชล พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 6 นายสมศักดิ์ กุลาวาไชย พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 7 นางสาวกฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 8 นางสุกุมล คุณปลื้ม พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 9 นายสมเจตน์ เกตุวัตถา พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 10 นายสมพร โชคชัยชาญวุฒิ พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 11 นายสุพจน์ ทัพมงคล พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
 • เบอร์ 12 นางสาวพชรพร อินว่าน พรรคไทยสมาร์ท

เขต 7 : อำเภอศรีราชา

(เฉพาะตำบลหนองขาม ตำบลเขาคันทรง ตำบลบ่อวิน และตำบลบึง)

 • เบอร์ 1 นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 2 นายสงกรานต์ ภาชนะ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 3 นายบัญชา สะและวงษ์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 4 นางสาวนราญา รุ่งเรือง พรรคมิติใหม่
 • เบอร์ 5 นายสุขสันต์ มิสสาจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 6 นายชนะศักดิ์ รุ่งเสถียร พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 7 นายลือชัย เกตุจำรูญ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 8 นายชัยสิริมงคล พิริยะภาพสกุล พรรคเพื่อชาติ
 • เบอร์ 9 นายมงคล ไตรพาน พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
 • เบอร์ 10 นายสหัสวัต คุ้มคง พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 11 นายนิพนธ์ แจ่มจำรัส พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 12 นายนันทปรีชา คงทอง พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 13 นายภาสกร ธีระวัฒน์เดชา พรรคคลองไทย

เขต 8 : อำเภอบางละมุง (ยกเว้นตำบลหนองปรือ)

 • เบอร์ 1 นายปิยะพงษ์ สงค์สุข พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 2 นายมานพ ประกอบธรรม พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 3 นายโอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 4 นายจรัส คุ้มไข่น้ำ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 5 นายสกลชัย เจริญรุจิจินต์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 6 นางพจนารถ แก้วผลึก พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 7 นายพชรนน คณาโชติโภคิน พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 8 นายอมรฒิพัฒน์ ภูบาล พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 9 นายเชาวลิตร แสงอุทัย พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 10 นายเดชา ศรีบุดดา พรรคคลองไทย

เขต 9 : อำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลหนองปรือ)

 • เบอร์ 1 ว่าที่ร้อยตรีประกฤต กลิ่นวิชิต พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 2 นายแมน อินทร์พิทักษ์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 3 นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 4 นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 5 นายพงษ์วริษฐ์ วงศ์หนองแวง พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 6 นายสุไอนี เจริญสุข พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 7 นายชาลี สิกุลจ้อย พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 8 นายยอดชาย พึ่งพร พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 9 นายวีรัตน์ บุญเชิด พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 10 นายณัชกฤช ธรรมนวภานุ พรรคคลองไทย

เขต 10 : อำเภอสัตหีบ

 • เบอร์ 1 นายสมชาติ คุณปลื้ม พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 2 นางศศิมาภรณ์ ชมไพร พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 3 นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 4 นายสรพงษ์ พ่วงอ่อน พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 5 นางสาวนิชนันท์ วังคะฮาต พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 6 นายจักรกริช จิตต์สมุทร พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 7 นายพนธกร ใคร่ครวญ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 8 นางสาวสุรี แก้วกัณหา พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 9 นายธวัช พงษ์สวัสดิ์ พรรคเพื่อชาติ
 • เบอร์ 10 ว่าที่ร้อยตรีทัดฐ์สพล นนท์ทวีกิจ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 11 นาวาโทบัญญัติ ฆารกุล พรรคคลองไทย

หมายเหตุ : ข้อมูลเขตเลือกตั้งจาก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 และรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.จากเว็บไซต์ Rocket Media Lab