เปิดตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ทั่วประเทศ 52 ล้านคน เจน X+Y มากสุด

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 จำนวน 52 ล้านคนทั่วประเทศ แยกตามเจเนอเรชั่น พบเจน X มากสุด 20 ล้านคน รองลงมาเป็นเจน Y เกือบ 18 ล้านคน รวม 2 กลุ่มนี้ 38.86 ล้านคน ขณะที่กลุ่ม Baby Boommer มี 9.3 ล้านคน และเจน Z มีแค่ 1 ล้านคน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยแยกตามช่วงอายุ หรือแต่ละ Generation จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ รวม 52,241,808 คน ดังนี้

  • 1.กลุ่ม Before Baby Boommer เกิดก่อน พ.ศ. 2491 จำนวน 2,956,182 ราย
  • 2.กลุ่ม Generation Baby Boommer เกิดระหว่าง พ.ศ. 2491-2505 จำนวน 9,326,314 ราย
  • 3.กลุ่ม Generation X เกิดระหว่าง พ.ศ. 2506-2526 จำนวน 20,882,235 ราย
  • 4.กลุ่ม Generation Y เกิดระหว่าง พ.ศ. 2527-2546 จำนวน 17,983,355 ราย
  • 5.กลุ่ม Generation Z เกิดระหว่าง 2547 จนถึงก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 จำนวน 1,093,722 ราย

 เปิดตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 แยกเจเนอเรชั่น

ทั้งนี้ เมื่อแยกรายละเอียดเป็นรายจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กลุ่ม Generation X มากสุด คือ 1,777,588 ราย รองลงมาคือ กลุ่ม Generation Y จำนวน 1,455,337 ราย กลุ่ม Generation Baby Boommer 869,461 ราย กลุ่ม Before Baby Boommer 295,302 ราย และกลุ่ม Generation Z จำนวน 81,467 ราย

ตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 แยกตามเจเนอเรชั่น -แยกตามจังหวัด

ตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 แยกตามเจเนอเรชั่น - แยกตามจังหวัด

Advertisement