ประกาศแล้ว กำหนดระยะเวลาตรวจสอบการเข้าชื่อออกเสียงประชามติ

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบการเข้าชื่อและรูปแบบรายงานความเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบในเรื่องที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ ของหน่วยงานของรัฐ ต้องรายงานผลให้ทราบภายใน 45 วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบการเข้าชื่อและรูปแบบรายงานความเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบในเรื่องที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ ของหน่วยงานของรัฐ ลงนามโดยนางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุวา โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบการเข้าชื่อ และรูปแบบรายงานความเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบในเรื่องที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ ของหน่วยงานของรัฐ กรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักกณฑ์และวิธีการกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบการเข้าชื่อ และรูปแบบรายงานความเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบในเรื่องที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ ของหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักกณฑ์และวิธีการกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565 ดำเนินการตรวจสอบการเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเข้าชื่อว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งการมอบหมายจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้อ 2. เมื่อได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าจำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบในเรื่องที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติตามข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักกณฑ์และวิธีการกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565 ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป)

ราชกิจจาฯประกาศกำหนดระยะเวลาตรวจสอบการเข้าชื่อออกเสียงประชามติของหน่วยงานรัฐ

ราชกิจจาฯประกาศกำหนดระยะเวลาตรวจสอบการเข้าชื่อออกเสียงประชามติของหน่วยงานรัฐ

ราชกิจจาฯประกาศกำหนดระยะเวลาตรวจสอบการเข้าชื่อออกเสียงประชามติของหน่วยงานรัฐ