ครม. อนุมัติงบฯผูกพัน สร้างเรือนจำอุตรดิตถ์-ยโสธร วงเงิน 3 พันล้าน

รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี
ภาพจาก /www.thaigov.go.th

ครม.อนุมัติงบฯผูกพัน 3 พันล้าน สร้างเรือนจำอุตรดิตถ์-ยโสธร เพราะแออัด คับแคบ

วันที่ 30 มกราคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,390.41 ล้านบาท ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1,767.25 ล้านบาท

2. โครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดยโสธร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวนเงิน 1,623.16 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อทดแทนเรือนจำเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน พื้นที่ภายในมีความแออัดและคับแคบอันส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ที่ตั้งของเรือนจำเดิมซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองได้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและชุมชน รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนโดยรอบ

เช่น ปัญหากลิ่นรบกวนจากการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น โดยการก่อสร้างเรือนจำแห่งใหม่จะทำให้เรือนจำมีโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารที่ได้มาตรฐาน สามารถควบคุมและป้องกันการหลบหนีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีพื้นที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสำหรับการฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเป็นสัดส่วนตามหลักสากล

รวมทั้งมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสียซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนตลอดจนสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ


นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ข้อสั่งการว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบในรายละเอียดให้งบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างนั้น มีความเหมาะสมกับขนาดและความจำเป็นของรูปแบบเรือนจำ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและจะดำเนินการตามข้อสั่งการ