เปิดค่าตอบแทนคณะกรรมการปฏิรูป 11 ด้าน จ่ายเบี้ยประชุมครั้งละ 6 พันบาท ประกาศแผนปฏิรูป เม.ย.61

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 มีวาระเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป 9 ด้าน ด้านละไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการไม่เกิน 13 คน และกรรมการและเลขานุการ 1 คน รวมกับ 2 คณะที่แต่งตั้งไปก่อนหน้านี้แล้ว 2 คณะ คือ คณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปด้านการศึกษา รวม 11 ด้าน

สำหรับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ได้พิจารณาร่วมกันระหว่างเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังแล้ว มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.ให้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมรายครั้ง คาดว่าคณะกรรมการแต่ละคณะน่าจะประชุมสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง (เดือนละ 4-8 ครั้ง) 2.เบี้ยประชุมให้ใช้อัตราเดียวกับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ครั้งละ 6,000 บาท (ประธานกรรมการจะได้รับเพิ่มขึ้น) และ 3.อนุกรรมการให้ได้เบี้ยประชุมลดลงตามสัดส่วน


ทั้งนี้ ภายหลัง ครม.มีมติแต่งตั้งแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมประธานทุกคณะประชุมวางหลักเกณฑ์ วิธีการยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ภายใน 30 วัน หรือ วันที่ 15 ก.ย.60 ทั้งนี้ ให้ครม.รายงานให้ สนช.ทราบและประกาศใช้แผนปฏิรูปประเทศราวเดือนเมษายน 2561