วิธีแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ก่อน-หลัง 7 วัน

เลือกตั้ง ผู้ว่า กทม

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.-นายกเมืองพัทยา ไปใช้สิทธิไม่ได้ ต้องแจ้งเหตุก่อน-หลัง 7 วัน ต่อ กกต. ก่อนถูกจำกัดสิทธิ

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลือกตั้งสภากรุงเทพมหานคร และเลือกตั้งเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ถูกกำหนดจัดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งหากประชาชนผู้มีสิทธิไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันดังกล่าวได้ จะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมวิธีการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยสามารถแจ้งเหตุได้ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน (ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2565) และ 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565)

วิธีแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถทำได้ผ่าน 3 ช่องทาง ประกอบด้วย

1. ขอรับแบบฟอร์ม ศ.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ พร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่เขตของตนด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน

2. ขอรับแบบฟอร์ม ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุทางไปรษณีย์ โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงรับเป็นวันแจ้งเหตุ

3. แจ้งเหตุออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

เหตุจำเป็นที่สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ประชาชนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และต้องการแจ้งเหตุที่ไม่สามารถทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นั้น จะต้องมีเหตุผลในการแจ้งเหตุต่อ กกต. ดังนี้

1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกล

2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

3. เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

4. เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ต่างประเทศ

5. พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากหน่วยเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

7. เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการท้องถิ่นกำหนด

ไม่แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง ถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิดังนี้1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ถูกจำกัดสิทธิถึงเมื่อไร

การจำกัดสิทธิผู้ไม่แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ ให้มีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้นับเวลาการจำกัดสิทธิครั้งหลังนี้ โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และหากกำหนดเวลาการจำกัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใด ให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ