สรุปรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ก. 2565 ทุกเขตในกรุงเทพฯ

รายชื่อ ส.ก. ผู้สมัคร

สรุปรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ก. 2565 ทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร รวมรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ผู้สมัครจากแต่ละพรรคได้เบอร์อะไรบ้าง รวมถึงผู้สมัครอิสระแต่ละเขต

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมรายชื่อพร้อมหมายเลขผู้สมัคร ส.ก. ทั้ง 50 เขต

ทั้งนี้ หมายเลขของผู้สมัคร ส.ก. ในแต่ละเขตนั้นจะไม่ได้ถูกกำหนดให้ตรงกับหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าฯ หรือผู้สมัคร ส.ก. จากพรรคเดียวกันในเขตอื่นๆ จึงอาจทำให้สับสนได้ ดังนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครและประวัติของผู้สมัคร โดยสามารถคลิกลิงค์ที่ชื่อเขตเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

เขตบางบอน

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางบอน 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายสงกรานต์ พงษ์พันนา : เบอร์ 1
 • นายนิธิกร บุญยกุลเจริญ : เบอร์ 2
 • นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ : เบอร์ 3
 • นายสมพร คงโครัด : เบอร์ 4
 • นายเมืองชัย จันทวิมล : เบอร์ 5
 • นายสรรพสิฐ รักท้วม : เบอร์ 6
 • นายมานพ มารุ่งเรือง : เบอร์ 7

เขตทุ่งครุ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตทุ่งครุ 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายพงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ์ : เบอร์ 1
 • นายสุรชัย บินซาเลห์ : เบอร์ 2
 • นายฉัตรพล ขวัญบัว : เบอร์ 3
 • นายธนนรินทร์ ศิริหิรัญพงษ์ : เบอร์ 4
 • นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ : เบอร์ 5
 • นายชยิน พึ่งสาย : เบอร์ 6
 • นายพิสิษฐ์ เลิศศรีปัญญา : เบอร์ 7
 • นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ : เบอร์ 8
 • นางสาวนดา แวยูโซ๊ะ : เบอร์ 9

เขตทวีวัฒนา

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตทวีวัฒนา 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายยงวุฒิ ทองอยู่ : เบอร์ 1
 • นายประเวช แสวงสุข : เบอร์ 2
 • นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม : เบอร์ 3
 • นางพรพิมล สูญญาจารย์ : เบอร์ 4
 • นางอนุตรา ยุวสถาพร : เบอร์ 5
 • นายวีรพงษ์ บุญพาเพียรเลิศ : เบอร์ 6
 • นายชลพฤกษ วงศ์อรุณนิยม : เบอร์ 7

เขตบางนา

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางนา 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายพลาวุฒิ เลิศศิลาทอง : เบอร์ 1
 • นายปรินต์ ทองปุสสะ : เบอร์ 2
 • นายฉัตรชัย หมอดี : เบอร์ 3
 • นายวรรณะ เดชรา : เบอร์ 4
 • นายดลสุข รุ่งเรือง : เบอร์ 5
 • นายคารณ บารุงรักษ์ : เบอร์ 6
 • นางสาวณัฐวีณ์ เปาชัย : เบอร์ 7

เขตคลองสามวา

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตคลองสามวา 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ : เบอร์ 1
 • นายนที เข็มศรีสุวรรณ : เบอร์ 2
 • นายโสภณ แก้วศรีจันทร์ : เบอร์ 3
 • นายวิรัช อินช่วย : เบอร์ 4
 • นายมนูญ อินช่วย : เบอร์ 5
 • นายขุนธรรม เดือดขุนทด : เบอร์ 6
 • นางปิยะนุช จงบรรเจิด : เบอร์ 7

เขตวังทองหลาง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตวังทองหลาง 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายดำรงค์ สาหร่ายวัง : เบอร์ 1
 • นางสาวปฏิมา ชุติมันต์ : เบอร์ 2
 • นางสาวบุษยา รัตนะ : เบอร์ 3
 • นางสุรภา ประยงค์ระวิกูล : เบอร์ 4
 • นายนฤธัช สีบุญเรือง : เบอร์ 5
 • นายพงศ์ธร เพชรชาติ : เบอร์ 6
 • นางสาวซาม่าฮ์ เอลกอรดี : เบอร์ 7
 • นายกิตติพัฒน์ มีสุวรรณ : เบอร์ 8
 • นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ : เบอร์ 9

เขตสะพานสูง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตสะพานสูง 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายอดุลย์ เซะวิเศษ : เบอร์ 1
 • นายสมเกียรติ ปานดา : เบอร์ 2
 • นางสาวมธุรส เบนท์ : เบอร์ 3
 • นายสมัย ภูมรินทร : เบอร์ 4
 • นายภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ : เบอร์ 5
 • นายจิตริน จันทร์ดี : เบอร์ 6
 • นายวิบูลย์ศักดิ์ หนันดี : เบอร์ 7
 • นางสาววินิตา ยุทธา : เบอร์ 8

เขตคันนายาว

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตคันนายาว 6 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายณัฐธนนท์ ทับเจริญ : เบอร์ 1
 • นายสว่าง แก้วมณี : เบอร์ 2
 • นางสาวปวริศา คุณาวรนนท์ : เบอร์ 3
 • ว่าที่ร้อยเอก วีรพล วงษ์มะเซาะ : เบอร์ 4
 • นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ : เบอร์ 5
 • นายสุนันท์ มีนมณี : เบอร์ 6

เขตสายไหม

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตสายไหม 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายนิกม์ แสงศิรินาวิน : เบอร์ 1
 • นายจักรรัตน์ กนะกาศัย : เบอร์ 2
 • นายณรงค์ศักดิ์ ฤทธิวรผล : เบอร์ 3
 • นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี : เบอร์ 4
 • นางสาวลมุลจิต วิเชียรศรี : เบอร์ 5
 • นายณัฐกานต์ ศิริ : เบอร์ 6
 • นายยิ่งศักดิ์ เลาหะตานนท์ : เบอร์ 7
 • นายเดชบดินทร์ มาสิลีรังสี : เบอร์ 8

เขตหลักสี่

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตหลักสี่ 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายรังสรรค์ กียปัจจ์ : เบอร์ 1
 • นายตกานต์ สุนนทวุฒิ : เบอร์ 2
 • นายธราธพ ชาตรี : เบอร์ 3
 • นายสิระ ขาวนุ่น : เบอร์ 4
 • นางสาวลลิศา ไตรรัตนจรัสพร : เบอร์ 5
 • นายวิรัชย์ชล วริทธิ์ภานิช : เบอร์ 6
 • นายมโนกร โรจนสุวรรณ : เบอร์ 7

เขตบางแค

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางแค 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายศุภกิตติ์ ศีลอุดม : เบอร์ 1
 • นายเอกชัย ผ่องจิตร์ : เบอร์ 2
 • นายเริง ม่วงชุ่ม : เบอร์ 3
 • นายนิรันด์ พรมจีน : เบอร์ 4
 • นางสาวกฤษณี ท้ายวัด : เบอร์ 5
 • นายอานาจ ปานเผือก : เบอร์ 6
 • นายวรุตม์ ธารณา : เบอร์ 7
 • นางสาวปภัสรินทร์ กีรติอัคราวัชร์ : เบอร์ 8
 • นายวิชาญชัย บุญแสง : เบอร์ 9

เขตวัฒนา

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตวัฒนา 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร : เบอร์ 1
 • นายยุทธพิชัย ชาญเลขา : เบอร์ 2
 • นางสาววีรานันท์ สดากรวงศ์วัชร์ : เบอร์ 3
 • นายภูโช ซานไทโว : เบอร์ 4
 • นายประสิทธิ์ รักสลาม : เบอร์ 5
 • นายพลศักดิ์ แดงบัว : เบอร์ 6
 • นายนิกร ซัจเดว : เบอร์ 7
 • นายจักรพันธ์ สุรีย์ส่อง : เบอร์ 8

เขตลาดพร้าว

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตลาดพร้าว 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นางสาวรุ้งตะวัน ธัญภัทรานนท์ : เบอร์ 1
 • นายสมชาติ จงผิตะ : เบอร์ 2
 • นายสมพร อิทธิภูวกุล : เบอร์ 3
 • ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ ดารามั่น : เบอร์ 4
 • นายสัญชัย สวยพรมราช : เบอร์ 5
 • นายณภัค เพ็งสุข : เบอร์ 6
 • นางสาวขวัญนภา พลายมนต์ : เบอร์ 7
 • นายนนท์ปวิธ แก้วงาม : เบอร์ 8
 • นายกรวิชญ์ พูนผล : เบอร์ 9

เขตราชเทวี

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตราชเทวี 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายเอกกวิน โชคประสพรวย : เบอร์ 1
 • นายอนุชาญ กวางทอง : เบอร์ 2
 • นายพาริส เจริญศิลป์ : เบอร์ 3
 • นายธนาวิทย์ ฤทธิศรี : เบอร์ 4
 • นายทัศนัย จินดาวนิช : เบอร์ 5
 • นางผุสดี วงศ์กำแหง : เบอร์ 6
 • นายวัทธิกร หรุ่นศิริ : เบอร์ 7
 • นางสาวทัดดาว ตั้งตรงเจริญ : เบอร์ 8

เขตดอนเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตดอนเมือง 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นางสาววีรยา กลั่นปัญญา : เบอร์ 1
 • นางกนกนุช กลิ่นสังข์ : เบอร์ 2
 • นายพนา วุฒิเดช : เบอร์ 3
 • นายศิววงศ์ วงศ์พิชญา : เบอร์ 4
 • นายไกรศักดิ์ เสาเวียง : เบอร์ 5
 • นายอดิเรก สังข์นุช : เบอร์ 6
 • นางสาวฤดีมาส เที่ยงทัศน์ : เบอร์ 7

เขตจอมทอง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตจอมทอง 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • ร้อยตำรวจเอก จักรกฤช ปิ่นกร : เบอร์ 1
 • นายศิริชัย เกียรติศิริลักษณ์ : เบอร์ 2
 • นายวีระชัย เตชะโสภณมณี : เบอร์ 3
 • นายธัญธร ธนินวัฒนาธร : เบอร์ 4
 • นายมินทร์ ลักษิตานนท์ : เบอร์ 5
 • นายภาณุภณ พฤฒิวโรดม : เบอร์ 6
 • นายอรรคภัสร์ สุขศรีวงศ์ : เบอร์ 7
 • นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร : เบอร์ 8
 • นายธนวัฒน์ จันทร์เศรษฐ : เบอร์ 9

เขตบึงกุ่ม

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบึงกุ่ม 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายปภาวิน ติณณ์พิพัฒน์โสภณ : เบอร์ 1
 • นายกฤษฎ์ เครือเจริญพร : เบอร์ 2
 • นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย : เบอร์ 3
 • นายปพนชัย สุวรรณทศ : เบอร์ 4
 • นายรัฐพันธ์ นาคดี : เบอร์ 5
 • นายเกตินิคม กฤษณะเศรณี : เบอร์ 6
 • นายวรธนิต สุวรรณรักษ์ : เบอร์ 7
 • นายอาคร ประมงค์ : เบอร์ 8

เขตดินแดง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตดินแดง 6 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นางสาวปัณณ์ธนัญญ์ ธรรมสุขวรกุล : เบอร์ 1
 • นายประเสริฐ ชัยจงเจริญสุข : เบอร์ 2
 • นางสาวดุษณี เทียรเดช : เบอร์ 3
 • นายสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ : เบอร์ 4
 • นายกัณตภณ ดวงอัมพร : เบอร์ 5
 • นางอนงค์ เพชรทัต : เบอร์ 6

เขตบางพลัด

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางพลัด 6 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายศีลธรรม พัชรประกาย : เบอร์ 1
 • นายพงษ์ศกร ฟุ้งเฟื่อง : เบอร์ 2
 • นายตั้ว สิริณรินทร์ วินิจฉายะจินดา : เบอร์ 3
 • นายปลวัชร แสงกิตติกร : เบอร์ 4
 • นางสาวทิพจุฑา บุนนาค : เบอร์ 5
 • นายภิญโญ ป้อมสถิตย์ : เบอร์ 6

เขตราษฎร์บูรณะ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตราษฎร์บูรณะ 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายสรวิชญ์ ศรีวงศ์เนียม : เบอร์ 1
 • นายศุภเวศย์ รณะนันทน์ : เบอร์ 2
 • นายไสว โชติกะสุภา : เบอร์ 3
 • นายสุนทร ทุ้ยมาก : เบอร์ 4
 • นายธรณ์เทพ ชัยธนกวิน : เบอร์ 5
 • นายณัฐพล พ่อค้า : เบอร์ 6
 • นายชาติชาย ปัตตะพงศ์ : เบอร์ 7
 • นางสาวกีรติกร หล่อเลอเลิศ : เบอร์ 8

เขตสวนหลวง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตสวนหลวง 10 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นางสาวปิยะวรรณ จระกา : เบอร์ 1
 • นางสาวหทัยรัตน์ ธนากิจอำนวย : เบอร์ 2
 • นางสาวโสภา อมราศรัยศรี : เบอร์ 3
 • นายสิทธิ นาคนาวา : เบอร์ 4
 • พันตำรวจเอก กฤตภาส สัมมาพรต : เบอร์ 5
 • นายพงศ์ไพศาล มะลูลีม : เบอร์ 6
 • ร้อยตำรวจเอก ไพศาล มั่งมี : เบอร์ 7
 • นายเอกรินทร์ อยู่บำรุง : เบอร์ 8
 • นายมาโนช วงศ์เกตุใจ : เบอร์ 9
 • นางสาวแพรลฎา พจนารถ : เบอร์ 10

เขตคลองเตย

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตคลองเตย 10 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายธีรพล คาทองสุข : เบอร์ 1
 • นายคมจักร จักรพันธุ์ ณ อยุธยา : เบอร์ 2
 • นางสาวธามน จารุฉันท์ : เบอร์ 3
 • นายต่อศักดิ์ ใหลสุวรรณ : เบอร์ 4
 • นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ : เบอร์ 5
 • นายปานชัย แก้วอัมพรดี : เบอร์ 6
 • ว่าที่ร้อยตรี ไซราม ประกายกิจ : เบอร์ 7

เขตประเวศ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตประเวศ 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายอรรถเวช กองนักวงษ์ : เบอร์ 1
 • นางสาวเย็นฤดี สมาคม : เบอร์ 2
 • นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล : เบอร์ 3
 • นายทวนชัย นิยมชาติ : เบอร์ 4
 • นายอภิชาติ จรัสโภคา : เบอร์ 5
 • นางสาวฐาปนีย์ สุขสาราญ : เบอร์ 6
 • นายอิบรอเฮม หวันแหละ : เบอร์ 7
 • นายวีรกิตติ์ อภิโชควัชรศักดิ์ : เบอร์ 8

เขตบางคอแหลม

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางคอแหลม 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายกนกศักดิ์ ดวงพัตรา : เบอร์ 1
 • นายสมเกียรติ อโนทัยสินทวี : เบอร์ 2
 • นางสาวริสา แซ่ฮึง : เบอร์  3
 • พันดำรวจเอก อำนาจ อินทรศวร : เบอร์ 4
 • นายปรุงศักดิ์ เชาวน์ชาติ : เบอร์ 5
 • นายก้องนรา เสงี่ยมศักดิ์ : เบอร์ 6
 • นางสาวสุดคนึง แก้วทอง : เบอร์ 7
 • นายปวิน แพทยานนท์ : เบอร์ 8

เขตจตุจักร

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตจตุจักร 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ : เบอร์ 1
 • นายลพชัย ธาราทิศ : เบอร์ 2
 • นายประยูร สงแก้ว : เบอร์ 3
 • นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย : เบอร์ 4
 • นายปราโมทย์ เพ็ชรฤทธิ์ : เบอร์ 5
 • นายวิศาล กองเงิน : เบอร์ 6
 • นายสรคม วัฒนกรพงษ์ : เบอร์ 7

เขตบางซื่อ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางซื่อ 6 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายเอกเมธ กมลวรานนท์ : เบอร์ 1
 • นางสาวพรพิมล คงอุดม : เบอร์ 2
 • นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย : เบอร์ 3
 • นางสาวศิริพร เชี่ยวชาญอักษร : เบอร์ 4
 • นางสาวธนพร กนกกุล : เบอร์ 5
 • นายเรวัตร คงชาติ : เบอร์ 6

เขตสาทร

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตสาทร 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายอานุภาพ ธารทอง : เบอร์ 1
 • นายวรวุฒิ โตวิรัตน์ : เบอร์ 2
 • นายอภิชาต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา : เบอร์ 3
 • นางชัญญา บุญเกิด : เบอร์ 4
 • นายมนตรี เปรมบุญ : เบอร์ 5
 • นางสุดา สุวิชาโสภณ : เบอร์ 6
 • นายณัฐนันท์ เอกศิริวรากิตติ์ : เบอร์ 7

เขตหนองแขม

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตหนองแขม 6 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายประสิทธิ์ ห่อทอง : เบอร์ 1
 • นายตฤณ มาลัยทอง : เบอร์ 2
 • นางสาวนัจภัค กรเกษม : เบอร์ 3
 • นายนวรัตน์ อยู่บำรุง : เบอร์ 4
 • นายทรงชล สุดประเสริฐ : เบอร์ 5
 • นายฮารูน มูหมัดอาลี : เบอร์ 6

เขตภาษีเจริญ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตภาษีเจริญ 6 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายชิน มะยุโรวาศ : เบอร์ 1
 • นายกัณณพิชน์ นาราช : เบอร์ 2
 • นายพีร์ โรจนดารา : เบอร์ 3
 • นายสุธา นิติภานนท์ : เบอร์ 4
 • นายชูชาติ ยิ้มงาม : เบอร์ 5
 • นายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา : เบอร์ 6

เขตบางขุนเทียน

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางขุนเทียน 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายวิเชียร กันทาทรัพย์ : เบอร์ 1
 • นายอธิคม อัศวตั้งเสถียร : เบอร์ 2
 • นายณัฐพงศ์ ลีลาสถาพรกูร : เบอร์ 3
 • นายสารัช ม่วงศิริ : เบอร์ 4
 • นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ : เบอร์ 5
 • นายแสงชัย จันทร์ทอง : เบอร์ 6
 • นายนพดล โค้วบุญญะราศรี : เบอร์ 7

เขตบางกอกน้อย

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางกอกน้อย 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายทันธรรม วงษ์ชื่น : เบอร์ 1
 • นายวีรยุทธ ว่องศิริพร : เบอร์ 2
 • นายผาด นิสัยชล : เบอร์ 3
 • นายนภาพล จีระกุล : เบอร์ 4
 • นายจักรพงษ์ วุฑฒยากร : เบอร์ 5
 • นายชัชนภ นักสอน : เบอร์ 6
 • นายสุริยะ เรืองพุ่ม : เบอร์ 7

เขตตลิ่งชัน

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตตลิ่งชัน 6 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นางลักขณา ภักดีนฤนาถ : เบอร์ 1
 • นายสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์ : เบอร์ 2
 • นายบุญรุ่ง เต๋งจงดี : เบอร์ 3
 • นายชัชชนะ เอมปราณีต : เบอร์ 4
 • นางสาวฉัฐภรณ์ ปานทอง : เบอร์ 5
 • นายเอนก ตุ้มน้อย : เบอร์ 6

เขตคลองสาน

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตคลองสาน 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล : เบอร์ 1
 • นายอาชวิน สีตบุตร : เบอร์ 2
 • นายธวัช ศรีวัฒนะ : เบอร์ 3
 • นายโกสินทร์ สุทธิรัตน์ : เบอร์ 4
 • นางสาวสายรุ้ง ปิ่่นโมรา : เบอร์ 5
 • นายทรงวุฒิ จันทร์อานวยโชค : เบอร์ 6
 • นางสาวภัทรพร ชุติชวาลนันท์ : เบอร์ 7

เขตห้วยขวาง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตห้วยขวาง 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายปวิช พรหมทอง : เบอร์ 1
 • นางสาวเต็มสินี โสภาสมสวัสดิ์ : เบอร์ 2
 • นายถวิล รัตตะมณี : เบอร์ 3
 • นายอิทธิพล เลาหสุวัฒนกุล : เบอร์ 4
 • นายวริษทนนต์ คูณธนานุวัฒน์ : เบอร์ 5
 • นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล : เบอร์ 6
 • นายธีรพัฒน์ บุญภิรักษ์ : เบอร์ 7
 • นางสาวภรภัทร อุบลวรรณี : เบอร์ 8

เขตบางกอกใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางกอกใหญ่ 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายต้นศักดิ์ ใหลสุวรรณ : เบอร์ 1
 • นายรัชพล ธรรมาคม : เบอร์ 2
 • นางสาวภัณฑ์ธิรา ณิชยสุรีย์กุล : เบอร์ 3
 • นายวิรัช คงคาเขตร : เบอร์ 4
 • นางสาวอรไพลิน อัครเลิศวรปรีชา : เบอร์ 5
 • นางสาวนิธิสนี กลิ่นพันธหิรัญ : เบอร์ 6
 • พันตารวจโท วิศิษฎ์ สุวรรณ์ : เบอร์ 7

เขตธนบุรี

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตธนบุรี 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล : เบอร์ 1
 • นางสาวสุภัสสรา ธงไชย : เบอร์ 2
 • นายธนกร ธรรมวรัญจน์ : เบอร์ 3
 • นายพีรพัทธ์ ศรีสิงห์ : เบอร์ 4
 • นายวิชัย หุตังคบดี : เบอร์ 5
 • นายวรวิทย์ จุฬาพรหมเดช : เบอร์ 6
 • นายสุประวีณ์ น้อยสุขยิ่ง : เบอร์ 7
 • นายวีระศักดิ์ เตชะโสภณมณี : เบอร์ 8
 • นายวงศธรร์ พิศาลกาญจนกิจ : เบอร์ 9

เขตพญาไท

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตพญาไท 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายเมธวิน อังคทะวานิช : เบอร์ 1
 • ร้อยตารวจโท ปฐม เลิศทวีวิทย์ : เบอร์ 2
 • นายนที ศิริธรรมวัฒน์ : เบอร์ 3
 • นายกิตติคุณ ชื่นแย้ม : เบอร์ 4
 • นายมาโนช คลายแก้ว : เบอร์ 5
 • นายณัฐวิชช์ ดำรงค์ศรีวงศ์ : เบอร์ 6
 • นายพีรพล กนกวลัย : เบอร์ 7
 • นายกวี ณ ลำปาง : เบอร์ 8
 • นางสาวริณดา คงตาละนันท์ : เบอร์ 9

เขตสัมพันธวงศ์

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตสัมพันธวงศ์ 6 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายพีระโรจน์ ชัยรัตน์ : เบอร์ 1
 • นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ : เบอร์ 2
 • นายจักรกฤช ธนดิตถ์ : เบอร์ 3
 • นายณพลเดช มณีลังกา : เบอร์ 4
 • นายศรัณยู คงสวัสดิ์เกียรติ : เบอร์ 5
 • นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ : เบอร์ 6

เขตยานนาวา

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตยานนาวา 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา : เบอร์ 1
 • นายสมเกียรติ ปัญญะธารา : เบอร์ 2
 • นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ : เบอร์ 3
 • นายพงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์ : เบอร์ 4
 • นายศุข ศักดิ์ณรงค์เดช : เบอร์ 5
 • นายดิเรก ขันทพร : เบอร์ 6
 • นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ : เบอร์ 7
 • นายอาทอณ ไล้ง้อ : เบอร์ 8
 • นายวริศ สอนบุตรนาค : เบอร์ 9

เขตดุสิต

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตดุสิต 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายธนพัฒน์ ธนกิจอารักษ์ : เบอร์ 1
 • นายธันย์ชนน ศรีอัษฎาวุธกุล : เบอร์ 2
 • นายวินัย โภคทรัพย์ : เบอร์ 3
 • นายศรราม ภูมิไชย : เบอร์ 4
 • นายเจนณรงค์ ทาคูมิ ซาก้า : เบอร์ 5
 • นางผ่องศรี เฉลียวค้า : เบอร์ 6
 • นายอัครพล สยามธรรมะรังษี : เบอร์ 7
 • นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย : เบอร์ 8
 • นายดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์ : เบอร์ 9

เขตลาดกระบัง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตลาดกระบัง 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายวีรวุธ รักเที่ยง : เบอร์ 1
 • นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา : เบอร์ 2
 • นายเอกฤทธิ เจียกขจร : เบอร์ 3
 • นายพีระพงษ์ รัสมี : เบอร์ 4
 • นายมนัส บัวทอง : เบอร์ 5
 • นางสาวมารีญา ฤกษ์ดี : เบอร์ 6
 • นายรณชัย สังฆมิตกล : เบอร์ 7
 • นายลูกัสเอราดัส โครนีเวล : เบอร์ 8

เขตมีนบุรี

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตมีนบุรี 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายพงษ์เพชร เพชรสุวรรณดี : เบอร์ 1
 • นายสมพร ดาพริก : เบอร์ 2
 • นายสมเกียรติ ขุนบุญจันทร์ : เบอร์ 3
 • นายสุชาติ เซ็นนิ : เบอร์ 4
 • นางสาวดวงพร สุขุมพันธุพงศ์ : เบอร์ 5
 • นางศรินทิพย์ มีนมณี : เบอร์ 6
 • นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ : เบอร์ 7

เขตพระโขนง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตพระโขนง 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นางสาวพิมพ์ญาดา เอี่ยมประไพ : เบอร์ 1
 • นางสาวพชญา ปรีฎาพาก : เบอร์ 2
 • นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ : เบอร์ 3
 • นายพิชัย สิริรัตนพลกุล : เบอร์ 4
 • นายฐานวุฒิ ทองคำดี : เบอร์ 5
 • นายสราวุธ อนันต์ชล : เบอร์ 6
 • นางสาวพรมาลา แก้วชนะ : เบอร์ 7
 • นายอานนต์ ชินเวโรจน์ : เบอร์ 8

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายกมล พงศ์ภูมิวานิช : เบอร์ 1
 • นายพรภวิษย์ ศุภวรางกูร : เบอร์ 2
 • นายวศิน ศรีสกุลพาณิชย์ : เบอร์ 3
 • นายโดมม์ บำรุงศรี : เบอร์ 4
 • นางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ : เบอร์ 5
 • นางสาววันสว่าง เต็มชานาญ : เบอร์ 6
 • นางบุศราวรรณ ปิ่นแก้ว : เบอร์ 7
 • นายเมธา ขาโสภา : เบอร์ 8
 • นายอรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์ : เบอร์ 9

เขตปทุมวัน

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตปทุมวัน 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายณัฏฐ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา : เบอร์ 1
 • นายสมชาย กรสิริพักตร์ : เบอร์ 2
 • นายใจพิชญ์ สุขุมาลจันทร์ : เบอร์ 3
 • นางสาวเมลิสา มหาพล : เบอร์ 4
 • นายอภิชาติ ซำศิริพงษ์ : เบอร์ 5
 • นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ : เบอร์ 6
 • นายกอบกฤต สุขสถิตย์ : เบอร์ 7
 • นางสาวหฤทัย ทวีพรกิจกุล : เบอร์ 8

เขตบางกะปิ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางกะปิ 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายทวีศักดิ์ อุ่มบางตลาด : เบอร์ 1
 • นายอัครพัชร์ โชติเดชาชัยนันต์ : เบอร์ 2
 • นายประเสริฐ ทองนุ่น : เบอร์ 3
 • นางสาวนภัสสร พละระวีพงศ์ : เบอร์ 4
 • นางสาวกระถินนฤมล มิ่งขวัญ : เบอร์ 5
 • นางนฤมล รัตนาภิบาล : เบอร์ 6
 • นางสาวจิณต์ธนภัค ฐิติพันธนานาถ : เบอร์ 7

เขตบางเขน

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางเขน 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายธีรวุฒิ เทพจุฬาลักษณ์ : เบอร์ 1
 • นางสาวน้าฝน ไพรทอง : เบอร์ 2
 • นายสายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก : เบอร์ 3
 • นายวิกรม ธรรมวัฒนะ : เบอร์ 4
 • นายสมปอง บุญเจือ : เบอร์ 5
 • นางสาวสุชาดา เวสารัชตระกูล : เบอร์ 6
 • นายชัยฤทธิ์ กองก่า : เบอร์ 7
 • นายนริสสร แสงแก้ว : เบอร์ 8
 • นายชัยยะ ศรีภา : เบอร์ 9

เขตบางรัก

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางรัก 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายสุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ : เบอร์ 1
 • นางสาวณัฐริกา เกื้อเดช : เบอร์ 2
 • นายเอกรัฐ อิทธิไกวัล : เบอร์ 3
 • นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา : เบอร์ 4
 • นางนิรมล โตจิรกุล : เบอร์ 5
 • นายสมศักดิ์ รัตนกังวานวงศ์ : เบอร์ 6
 • นายธนากร ลิ้มวาทะรส : เบอร์ 7
 • นายวิพุธ ศรีวะอุไร : เบอร์ 8
 • นางสาวอัญญวีณ์ กาญจนธนาเลิศ : เบอร์ 9

เขตหนองจอก

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตหนองจอก 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ : เบอร์ 1
 • นายมังกร ศิริศรีโพธิ์ : เบอร์ 2
 • นางสาวณัฐิดา เตาเฟ็ส : เบอร์ 3
 • นายณรงค์ รัสมี : เบอร์ 4
 • นางสาวไปรยา หลำลาย : เบอร์ 5
 • นายไชโย จันทร์ทำมา : เบอร์ 6
 • นายปกรณ์เกียรติ เจริญยิ่งวัฒนา : เบอร์ 7

เขตพระนคร


รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตพระนคร 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายธีรกร ไหวดี : เบอร์ 1
 • นายชัยพรรษ ศิริเบญจวรรณ : เบอร์ 2
 • นายบดินทร์ วัชโรบล : เบอร์ 3
 • นายสรเทพ โรจน์พจนารัช : เบอร์ 4
 • นายพิชิตชัย แซ่จึง : เบอร์ 5
 • นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม : เบอร์ 6
 • นายสุติพงส์ ธนโกเศศ : เบอร์ 7