ประกาศใช้แล้วกฎกระทรวง ลด “ค่าโอน-จดจำนอง” บ้าน-คอนโดฯ 2567

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ลด “ค่าโอน-จดจำนอง” บ้าน-คอนโดฯ ต่อไปอีก 1 ปี ค่าโอนลดเหลือ 1% ค่าจดทะเบียนจำนองลดเหลือ 0.01% มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วันที่ 2 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง 2 ฉบับ กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พ.ศ. 2566

โดยเป็นที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดิน พร้อมอาคาร รวมถึงอาคารชุดหรือคอนโดฯ ซึ่งมีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกินสามล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินสามล้านบาท ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สมควรกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัย หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ทั้งนี้ สาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว คือการขยายเวลามาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย ปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์

ส่วนรายละเอียดคือ ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 2% เหลือ 1% และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 1% เหลือ 0.01% (เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน) โดยให้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้ารัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน ได้มีมติ ครม.เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ต่ออายุมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ออกไปอีก 1 ปี โดยให้มีผลบังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สาระสำคัญคือ ค่าโอน 2% ลดเหลือ 1% หรือภาระค่าใช้จ่ายภาษีโอนจากล้านละ 20,000 บาท ลดเหลือล้านละ 10,000 บาท

อีกรายการคือค่าจดจำนอง (กรณีขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 1% ลดเหลือ 0.01% หรือภาระค่าใช้จ่ายจดจำนอง จากล้านละ 10,000 บาท ลดเหลือล้านละ 100 บาทเท่านั้น

 

ดูประกาศเต็มฉบับที่ 1

ดูประกาศเต็มฉบับที่ 2 (คอนโดฯ-ห้องชุด)