เปิดไทม์ไลน์ปี 2557-2564 แอชตัน อโศก สุขุมวิท 21

โครงการแอชตัน อโศก เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการโดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด

ซึ่ง “อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก” เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ซี อินเวสเม้นท์ ไฟว์ ไพรเวท ลิมิเต็ด (บริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด)

โครงการออกแบบเป็นอาคารชุดพักอาศัยขนาด 50 ชั้น มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 783 ห้อง ตั้งอยู่ในบริเวณถนนซอยสุขุมวิท 21 หรือถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

มีพื้นที่ทั้งหมด 2-3-47.6 ไร่ หรือ 877.6 ตารางวา หรือ 4,590.4 ตารางเมตร ประกอบด้วย ที่ดิน 3 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 2452 เลขที่ดิน 2120, โฉนดที่ดินเลขที่ 2451 เลขที่ดิน 2122 และโฉนดที่ดินเลขที่ 2345 เลขที่ดิน 2160

โครงการมีพื้นที่อาคารรวม 55,206.14 ตารางเมตร จึงมีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ดังนี้

“23 มกราคม 2557” บริษัทซื้อที่ดินที่ตั้งโครงการ (ดูตารางประกอบ)

“26 มิถุนายน 2557” บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ รฟม. เพื่อขอใช้ประโยชน์ที่ดิน รฟม. เป็นทางเข้า-ออกโครงการตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดประเภทการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นทางผ่าน

“4 กรกฎาคม 2557” บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของ รฟม. เป็นทางผ่าน

Advertisement

“23 กุมภาพันธ์ 2558” บริษัทได้ยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นครั้งแรก และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

“2 มิถุนายน 2559” สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงโครงการ จำนวน 15 คน ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ ส.53/2559

“12 ตุลาคม 2560” ผู้ฟ้องคดีทั้ง 16 ราย ยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

“30 เมษายน 2561” ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ยกคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

“5 กุมภาพันธ์ 2561” บริษัทยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทำการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารชุดโครงการแอชตัน อโศก และขอออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (หรือแบบ อ.6) สำหรับโครงการแอชตัน อโศก

“28 กุมภาพันธ์ 2561” เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งปฏิเสธที่จะออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) ให้กับโครงการแอชตัน อโศก (แบบ อ.6 เป็นเอกสารสำหรับขอเปิดใช้อาคาร เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์)

“16 มีนาคม 2561” บริษัทยื่นอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

“4 มิถุนายน 2561” คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ไม่ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) ให้กับโครงการแอชตัน อโศก

“11 มิถุนายน 2561” เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงได้ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) ให้กับโครงการแอชตัน อโศก

“15 มิถุนายน 2561” บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนอาคารชุดและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดสำหรับโครงการแอชตัน อโศก รวมทั้งได้ขอออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการ และเริ่มโอนห้องชุดให้ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบันนี้ได้โอนห้องชุดไปแล้วกว่า 630 ห้อง คิดเป็นสัดส่วน 80% ของห้องชุดทั้งหมด

“30 กรกฎาคม 2564” ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่า พื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งโครงการอาคารชุดแอชตัน อโศก ไม่เป็นไปตามข้อ 2 วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จึงให้เพิกถอนเอกสารการอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการอาคารชุดที่ออกให้แก่บริษัท โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือดังกล่าว