สุวรรณภูมิ จัดระเบียบกรุ๊ปทัวร์ขาออก แก้ปัญหาผู้โดยสารแน่นสนามบิน

สุวรรณภูมิ จัดระเบียบจุดนัดพบกรุ๊ปทัวร์ขาออก

“สุวรรณภูมิ” รุกจัดระเบียบพื้นที่จุดนัดพบลูกค้าบริษัททัวร์ ขอความร่วมมือกรุ๊ปทัวร์เที่ยวบินขาออกนัดพบที่บริเวณชั้น 4 ประตู 10 อาคารผู้โดยสาร แก้ปัญหาผู้ใช้บริการหนาแน่น

วันที่ 8 มกราคม 2566 รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากนโยบายเปิดประเทศเต็มรูปแบบภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้คลี่คลายลง ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีความหนาแน่นมากขึ้นในทุกกลุ่มประเภทผู้โดยสาร โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เดินทางเป็นหมู่คณะ โดยบริษัทท่องเที่ยว (กรุ๊ปทัวร์) ที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากช่วงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยในช่วงที่ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้พบหลายกรณีที่บริษัทท่องเที่ยวได้นัดหมายกรุ๊ปทัวร์ก่อนเวลาเดินทางเป็นเวลานาน บางกรณีลูกทัวร์มาถึงท่าอากาศยานก่อนเวลาเดินทางมากกว่า 10 ชั่วโมง และบางบริษัทไม่มีการดูแลกรุ๊ปทัวร์ ทำให้เกิดกลุ่มกรุ๊ปทัวร์ที่รอเวลาเช็กอินบริเวณโถงผู้โดยสารขาออกเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบภายในอาคารผู้โดยสารที่มีผู้ใช้บริการหลายกลุ่มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังสมาคมซึ่งเป็นผู้แทนผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยว ได้แก่ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) เพื่อดำเนินการตามแนวทางการใช้พื้นที่ในอาคารผู้โดยสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ขอความร่วมมือบริษัทท่องเที่ยวทุกแห่งในการรวมกรุ๊ปทัวร์สำหรับเที่ยวบินขาออก ที่บริเวณชั้น 4 ประตู 10 อาคารผู้โดยสาร ซึ่งการกำหนดพื้นที่เฉพาะนี้ช่วยจัดระเบียบความเรียบร้อยบริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช็กอินภายในอาคาร ซึ่งภายหลังการจัดระเบียบตามแนวทางดังกล่าว บริษัทท่องเที่ยวที่เป็นสมาชิกของทั้ง 2 สมาคมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Advertisment

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหวังให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการท่าอากาศยานทุกกลุ่ม

สุวรรณภูมิ จัดระเบียบจุดนัดพบกรุ๊ปทัวร์ขาออก