ยกทัพโชว์นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม ย้ำดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมพล 7 บริษัทของกลุ่ม จัดงานใหญ่ “PTT Group Innovation for Future Society 2023 จุดพลังสร้างอนาคต ขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืน” เพื่อแสดงนวัตกรรมและผลสำเร็จของโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. ณ สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต นอกจากผู้บริหารบริษัทในกลุ่มแล้ว ยังมีผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนจาก 45 พื้นที่เครือข่าย รวมถึงเยาวชนจากโครงการ Restart Thailand เข้าร่วมงาน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประธานในพิธี กล่าวว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 กลุ่มบริษัท ปตท. ได้รวมพลังเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนทั่วประเทศ ด้วยการจัดตั้ง ‘โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.’ นำนวัตกรรม องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัทมาพัฒนาชุมชนเครือข่าย 45 ชุมชน 29 จังหวัดทั่วประเทศ

ผ่านการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ‘Smart Farming’ ยกระดับการเกษตรด้วยนวัตกรรมให้ผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณสูงขึ้น ‘Smart Marketing’ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปและสร้างมาตรฐาน เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย และ ‘Community-Based Tourism’ ส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 “โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ช่วยให้ทุกชุมชนสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากฐานรายได้เดิมถึงร้อยละ 10 มีผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนา 45 รายการ  พัฒนา 6 พื้นที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญคือทำให้ชุมชนเพิ่มทักษะและศักยภาพที่สามารถดำเนินการและพึ่งพาตนเองได้ เกิดเป็นความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

ซีอีโอ ปตท. ยังกล่าวถึงการแก้ปัญหาการว่างงานในเวลานั้น ด้วยการจ้างบัณฑิตจบใหม่ในโครงการ Restart Thailand จำนวนกว่า 280 อัตรา ซึ่งนอกจากช่วยให้น้องๆ มีงานทำแล้ว ยังทำให้มีโอกาสทำงานร่วมกับท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากกลุ่ม ปตท. กลับไปพัฒนาพื้นที่บ้านเกิด นับเป็นผลสำเร็จของการพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ให้ชุมชนในพื้นที่สามารถต่อยอด และพึ่งพาตนเองต่อไปได้เช่นกัน

 “งาน PTT Group Innovation for Future Society 2023 เป็นการสรุปผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของของโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. ที่ได้ดำเนินมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2564-2566 รวมถึงนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ของกลุ่ม ปตท. บวกกับของชุมชนที่เกิดขึ้น พัฒนาเป็นจุดเรียนรู้ 12 พื้นที่ จุดประกายให้ผู้ที่ร่วมงานได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อขยายพื้นที่สร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ต่อไป เพราะทุกชุมชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ”

ในงานจัดแสดงโดยแบ่งออกเป็นโซนนวัตกรรมเพื่อชุมชน โดย กลุ่ม ปตท. และพื้นที่เรียนรู้ชุมชน, โซนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และตลาดนัดชุมชน มีเวทีเสวนาแบ่งปันประสบการณ์จากผู้แทนชุมชน เป็นต้นว่า ชารีย์ บุญญวินิจ จากฟาร์มลุงรีย์ Uncle Ree Farm, นิพนธ์ พิลา จาก พิลาฟาร์มสตูดิโอ, จรงศักดิ์ รองเดช จากภัตตาคารบ้านทุ่ง และ ธราณิศ ประเสริฐศรี Co-Founder Technical จาก Varuna โดยมี หนุ่มเมืองจันท์-สรกล อดุลยานนท์ นักเขียนและเจ้าของสวนสันติเกษตรอินทรีย์ ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ

 “กลุ่ม ปตท. จะยืนหยัดมุ่งมั่นดูแลความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ พร้อมพัฒนาธุรกิจใหม่ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ซีอีโอ ปตท. กล่าวทิ้งท้าย