ประวัติ จำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์คนใหม่

จำเริญ โพธิยอด
ภาพจาก มติชน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 27 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายจำเริญ โพธิยอด จากรองปลัดกระทรวงการคลัง ขึ้นเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์คนใหม่ แทนนายประภาศ คงเอียด ที่เกษียณในสิ้นเดือนกันยายนนี้

นายจำเริญ โพธิยอด ปัจจุบันอายุ 59 ปี จะเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ในฐานะอธิบดีกรมธนารักษ์ คนที่ 35

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน กระทรวงการคลัง
2562-2563 กรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2562-2563 กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
2561-2563 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2561-2562 กรรมการ การเคหะแห่งชาติ
2559-2562 กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
2559-2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2559 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
2558-2559 รองอธิบดีกรมศุลกากร
2557-2562 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2557-2559 ประธานกรรมการ บริษัท เทรดสยาม จำกัด

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • Executive Professional Development Course : Port and Shipping Trend & Technology, World Maritime University
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า
 • Director Certification Program (DCP242/2017), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช. สถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสัญญาธรรมศักดิ์
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 73 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

นอกจากนี้ ยังมีการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. แต่งตั้ง ได้แก่
1. ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส.
2. ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
3. อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล

พร้อมประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้แก่

 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 17 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 24 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย