เปิดชื่อ 100 ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ภูมิใจไทย ว่าที่ลูกสะใภ้อนุทิน อันดับเซฟโซน

พรรคภูมิใจไทย เปิดบัญชีรายชื่อ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน อนุทิน อันดับ 1 ตระกูลชิดชอบ ไม่เกินเลข 5 ว่าที่ลูกสะใภ้ตระกูลชาญวีระกูล ชนม์ทิดา อัศวเหม อยู่ในลำดับเซฟโซน คาดได้เป็น ส.ส.

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) แถลงความเคลื่อนไหวพรรคภูมิใจไทย ว่า ขณะนี้พรรคกำลังดำเนินการทำไพรมารีโหวต ส.ส.บัญชีรายชื่อ คาดว่า วันที่ 30 มีนาคม 2566 จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะดำเนินการ หลังจากนั้นขั้นตอนต่อไป เมื่อแบ่งเขตครบถ้วนแล้ว พรรคจะเสนอรายชื่อผู้สมัครแต่ละเขต สู่การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาตามกฎหมาย

หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อที่ได้รับการสรรหาตามกฎหมาย ให้กับคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งจะพิจารณาให้แล้วเสร็จตามกรอบกฎหมายภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค ระบุไว้ว่า บุคคลที่จะอยู่ในบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับเซฟโซนหรือ 1-5  หรือคนที่คาดหมายว่าน่าจะได้เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประกอบด้วย 5 รายชื่อ ดังนี้

Advertisement

1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 2.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 3.คนในตระกูลรัชกิจประการ 4.นายทรงศักดิ์ ทองศรี 5.น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม หรือน้องเพลง ซึ่งนายอนุทินระบุว่าเป็นลูกสาวหัวหน้าพรรค หรือว่าที่ลูกสะใภ้ ปัจจุบันเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นคนรักของเป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ลูกชายนายอนุทิน 

อย่างไรก็ตามในวันนี้ พรรคได้เปิดผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย 100 คน แบบเรียงตามตัวอักษร ยกเว้น อันดับ 1 เป็นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค และอันดับ 2 ที่ใส่ชื่อนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรค

ชนม์ทิดา อัศวเหม

จากนั้นลำดับตั้งแต่ 3-100 เรียงตามตัวอักษร อาทิ น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม นายชลัฐ รัชกิจประการ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองนายกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายนัจมุดดีน อูมา นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา นายพิกิฏ ศรีชนะ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ นายภิญโญ นิโรจน์ นายมารุต มัสยวาณิช น.ส.เรวดี รัศมิทัต นายวิรัช พันธุมะผล และนายศุภชัย ใจสมุทร

รวมทั้ง น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายสวาป เผ่าประทาน นายสามารถ แก้วมีชัย นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร นายสุพล ฟองงาม นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ นายอภิวัฒน์ จ่าตา และนายอารี ไกรนรา

Advertisement

รายชื่อ ผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

1 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล
2 นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
3 นายกชพงศ์ โรจน์ไพศาลกิจ
4 นาย กมล รอดคล้าย
5 นาย กิตติชัย เอ่งฉ้วน
6 นายเกษมสันต์ มีทิพย์
7 นาย โกมินทร์ โรจน์พานิช
8 นาย เขมพล อุ้ยตยะกุล
9 นาย คณนาถ หมื่นหนู
10 นาย จักรพงษ์ วุทฒยากร

11 นาย จำรัส คำรอด
12 นาง จิณณา สืบสายไทย
13 นางสาว จุฬาลักษ์ณ์ ด้วงทอง
14 นางสาว ชนม์ทิดา อัศวเหม
15 นางสาว ชนิกานต์ นุ่มบัว
16 นาย ชลัฐ รัชกิจประการ
17 นาย ชาติชาย เจียมศรีพงศ์
18 นาย เชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์
19 นาย ญะฟาร์ นววานิช
20 นาย ณรงค์ จงแจ่มฟ้า

21 นาย ณรงค์กรณ์ คำแปง
22 นาย ณัฐกร มั่นจิตต์
23 นาย ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร
24 นาย ณัฐพล จรัสสุริยพงศ์
25 นางสาว ณิฐ์ภาวรรณย์ แตงเอี่ยม
26 นาย ดาโต๊ะสรีสุธิพันธ์ ศรีริกานนท์
27 นาย ดำรง ดีสกูล
28 นางสาว ไตรศุลี ไตรสรณกุล
29 นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี
30 นาย ธงธรรม ภูอ่าว

Advertisement

31 นาย ธนิศร์ ศรีประเทศ
32 นาย ธเนศ แสงโชติ
33 นาย ธรรศกร พันธารีกุล
34 นาย นัจมุดดีน อูมา
35 นาง นันทนา สงฆ์ประชา
36 นาย นิวัฒน์ ดวงจิโน
37 นาย เนติวิทย์ ชาวดี
38 นาย บุญดำรง ประเสริฐโสภา
39 นาย ประเทือง เกื้อด้วง
40 นาย ปราโมทย์ แสงอรุณ

41 นาย ปรีดา มนตรี
42 นาย ปวรรณ ศรีจันทร์งาม
43 นางสาว ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ
44 นาย ปารเมศ โพธารากุล
45 นาย เปรมกมล พาชีรัตน์
46 นาย โปรดปราน โต๊ะราหนี
47 นาย พงศกร เกตุประภากร
48 นาย พัสกร รังสิวัฒนศักดิ์
49 นาย พิกิฏ ศรีชนะ
50 นาย พิเชษฐ หาญจางสิทธิ์

51 นาย พิษณุ เนียมประเสริฐ
52 นาย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
53 นาย เพิ่มพูน ทองศรี
54 นาย ฟุรกร คอลอราแม
55 นาย ภิญโญ นิโรจน์
56 นาย มนตรี เปรมบุญ
57 นาย มนตรี รักษ์ศรีทอง
58 นาง มยุรี ดำเนินผล
59 นาย มารุต มัสยวาณิช
60 นางสาว เรวดี รัศมิทัต

61 นาย ลัทธจิตร มีรักษ์
62 นาย เลิศศักดิ์ ปนกลิ่น
63 นาย วรฐ สุนทรนนท์
64 นาง วรรณะ ระเด่นอาหมัด
65 นาย วัชรินทร์ ทองคำใส
66 นาย วิรัช พันธุมะผล
67 นาย วิรัตน์ รักษ์พันธ์
68 นาย วีรศักดิ์ ชุณหจักร
69 นายศารัช โชคแจ่มใส
70 นาย ศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา

71 นาย ศิลปชัย บุญราย
72 นาย ศุภชัย ใจสมุทร
73 นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี
74 นาย ศุภมิตร ชลประเสริฐ
75 นาย สมชัย ตั้งปวิทยา
76 นาย สมนึก มีแสง
77 นาย สมบูรณ์ บุญยรัตนประภา
78 นาย สมร ทิพบุญชู
79 นาย สรอรรถ กลิ่นประทุม
80 นาย สวาป เผ่าประทาน

81 นาย สัญญพงศ์ ภู่ประดิษฐศิลป์
82 พ.ต.อ. สัญญา ประกอบผล
83 นาย สามารถ แก้วมีชัย
84 นาย สุกรี หรีมหนก
85 นางสาว สุกฤตา สื่อเจริญ
86 นาย สุกษม อามระดิษ
87 นาย สุชาติ โชคชัยวัฒนากร
88 นาย สุพล ฟองงาม
89 นาย สุรัตน์ ขาวเหลือง
90 นาย องอาจ ปัญญาชาติรักษ์

91 นางสาว อนุสรี ทับสุวรรณ
92 นางสาว อภิรดี กู้ตลาด
93 นาย อภิวัฒน์ จำตา
94 นาง อภิสมา โพธารากุล
95 นาง อรุณี ลิ้มมณี
96 นาย อารมณ์ เวียงด้าน
97 นาย อารี ไกรนรา
98 นางสาว อิสราพร บูรณอรรจน์
99 นาย อุดมเกียรติ อภินันทิกุล ปานมี
100 นาย เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล