บริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด ลุยธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

GULF

รู้จักบริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด บ.ลูก GULF ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ลุยธุรกิจด้านการให้บริการ ปรึกษา และบริหารจัดการด้านวิศวกรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีหนังสือแจ้งไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งบริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด

สาระสำคัญระบุว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

               

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการ ปรึกษา และบริหารจัดการด้านวิศวกรรม รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มรายการดังกล่าวมีขนาดรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551

เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่บริษัทมีหน้าที่รายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน